3137. MIRT-verkenning Varik-Heesselt

De provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en de minister van Infrastructuur en Waterstaat willen de hoogwaterveiligheid van de Waal verbeteren. Voordat de overheden besluiten welke oplossing verder wordt uitgewerkt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een globaal milieueffectrapport. De Commissie is gevraagd dit globale rapport te beoordelen. In het vervolg wordt een specifiek milieueffectrapport opgesteld waarin de gekozen oplossing verder wordt onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-06-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-07-2016 Aankondiging start procedure
21-07-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
30-09-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
27-02-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-05-2017 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
26-01-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-03-2018 Ter inzage legging MER
29-05-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het gebied heeft een kenmerkend landschap met beschermde natuur, zoals de uiterwaarden. Uit het globale rapport blijkt dat een forse dijkversterking sowieso nodig is, en dat dit negatieve effecten op natuur zal hebben. Uit het rapport blijkt nu nog niet of en hoe schade aan deze natuur voorkomen kan worden. Daarom moet nog onderzoek gedaan worden in het project MER naar de effecten op de natuur van zowel een ruimtebesparende dijk en als een brede dijk. Ook de positieve effecten op de natuur van geulen in de uiterwaarden moeten nog verder worden onderzocht. Daarna is pas een goed onderbouwde keuze mogelijk over de uitvoering van de dijkversterking.

Tussentijds toetsingsadvies
De notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen selecteert uit 19 oplossingen 3 oplossingen die in detail worden uitgewerkt in alternatieven. Dit betreft de alternatieven ‘versterken dijken’, ‘versterken dijken + buitendijkse rivierverruiming’ en ‘versterking dijken + nevengeul’. De Commissie vindt de notitie van goede kwaliteit en de selectie logisch en goed onderbouwd. Belangrijke milieuaspecten als hoogwaterveiligheid, landschap en natuur zijn goed in beeld gebracht en worden in het vervolg nog verder uitgewerkt. Het gebied heeft een kenmerkend landschap met daarin beschermde natuurgebieden, zoals de uiterwaarden. Teveel schade aan deze natuur is niet toegestaan. De Commissie vindt het daarom belangrijk dat in het komende milieueffectrapport nog onderzocht wordt om te onderzoeken hoe natuurschade voorkomen kan worden en tegelijkertijd gekeken wordt welke kansen er zijn om de natuur in het gebied verder te ontwikkelen en te versterken.


Advies reikwijdte en detailniveau
Het is nu nog niet duidelijk wat er precies moet gebeuren om de waterveiligheid op orde te brengen. Dit komt onder andere omdat hiervoor nieuwe rekenmodellen zijn. De omvang van de ingreep is zeer bepalend voor de effecten op de omgeving en voor de keuze tussen dijkversterking en/of rivierverruiming. De Commissie adviseert daarom het rapport te benutten om duidelijk te krijgen wat er echt moet gebeuren voor hoogwaterveiligheid. Het gebied heeft een kenmerkend landschap met daarin beschermde uiterwaarden en veel cultuurhistorische waarde zoals landgoed Neerrijnen. De Commissie vindt het daarom ook belangrijk om te onderzoeken welke kansen er zijn om de natuur en het landschap in het gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Door de omvang kan het project grote impact op de omgeving en de bevolking hebben. Daarom is communicatie erg belangrijk. Duidelijkheid over de opgave, de doelen en de kansen helpen daarbij.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Ruben Jongejan
drs. Marinus Kooiman
ing. Rob Vogel
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Neerijnen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Waterschap Rivierenland
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 29 mei 2018