3142. Windenergie A16, provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert hebben afgesproken dat er een provinciaal inpassingsplan wordt opgesteld om windturbines langs de A16 mogelijk te maken. Voordat de provincie besluit over het plan en de benodigde vergunningen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerdere versie van het milieueffectrapport ontbrak informatie over de benodigde maatregelen om slachtoffers onder vogels en vleermuizen te voorkomen. De provincie heeft daarop het rapport aangevuld en de Commissie gevraagd de kwaliteit en volledigheid van de aangevulde informatie te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-06-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-07-2016 Aankondiging start procedure
25-07-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-10-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
13-06-2018 Kennisgeving MER
15-06-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-06-2018 Ter inzage legging MER
28-08-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
29-08-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-09-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies 
Vogels en vleermuizen kunnen in aanvaring komen met de draaiende rotorbladen van de windturbines. Uit de nieuwe informatie blijkt dat het aantal vogelslachtoffers relatief beperkt is en dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Belangrijke nadelige gevolgen voor vleermuizen zijn te voorkomen door de windturbines stil te zetten beneden een bepaalde windsnelheid. De Commissie vindt dat met de aanvulling op het milieueffectrapport alle milieu-informatie beschikbaar is voor de besluitvorming over de windturbines langs de A16.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport bevat veel nuttige informatie over de milieugevolgen van het plan. Bijzonder aan het rapport is dat de provincie ook een digitaal interactief rapport ter inzage heeft gelegd. De Commissie is van oordeel dat op deze manier de informatie over de milieugevolgen beter toegankelijk is. In het rapport is op een goede wijze gezocht naar de beste locaties voor windenergie met de minste effecten op leefklimaat, landschap en natuur. Het beperken van de effecten op direct omwonenden en woonkernen (met name geluidhinder) is daarbij het leidende principe geweest. De effecten op de natuur vragen echter nog aandacht. Doordat vogels en vleermuizen in aanvaring komen met de windturbines is namelijk een stilstandvoorziening nodig om te veel natuurschade te voorkomen. Deze is nog niet beschreven in het rapport. De provincie Noord-Brabant heeft aangegeven op basis van deze bevinding de informatie in het rapport aan te vullen. Zij heeft de Commissie gevraagd deze informatie, zodra die beschikbaar is, te beoordelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport effecten op het leefklimaat, het landschap, de natuur en de energieopbrengst goed in beeld te brengen. Zo adviseert zij voor landschap met fotomontages de effecten zichtbaar te maken. Dit kan het beste gedaan worden vanuit verschillende gezichtspunten en afstanden zoals het centrum van Breda, de verschillende omliggende dorpen, de automobilist op de A16 en de treinreiziger.
Uit een enquête onder bewoners is gebleken dat voor hen een grotere afstand van windturbines tot woningen belangrijk is om hinder door geluid, slagschaduw, verlichting zo veel mogelijk tegen te gaan. De Commissie adviseert daarom in het milieueffectrapport ook een opstellingsvariant van windturbines uit te werken die de minste hinder oplevert voor bewoners van het gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 04 okt 2019