3146. Viking Link (Hoogspanningsverbinding tussen Engeland en Denemarken)

De ‘Viking Link’ hoogspanningskabel moet vanaf 2022 de uitwisseling van elektriciteit tussen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk mogelijk maken. Omdat het voorgestelde tracé van ruim 600 km ook door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone loopt, zijn vergunningen van de Nederlandse overheid vereist. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie m.e.r. dat het rapport de verspreiding van het sediment bij het aanleggen van de kabel door de Klaverbank en de gevolgen voor de Noordkromp, een bedreigd schelpdier, onvoldoende beschrijft. Het rapport is daarop aangevuld. Voordat de minister een besluit neemt over het project, heeft hij de Commissie m.e.r. gevraagd om de aanvulling bij het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-07-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-09-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
11-09-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-11-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
01-12-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-12-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In de aanvulling zijn vier bodemprofielen aangeleverd voor het tracé door de Klaverbank. Op grond daarvan wordt de verwachte verspreiding van het sediment rond het kabeltracé afdoende onderbouwd. Verder is het verspreidingsgebied van de Noordkromp beter beschreven en is een schatting gemaakt van schade die het aanleggen van de kabel aan de aanwezige populatie veroorzaakt. De minister beschikt hiermee over alle informatie die essentieel is voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij zijn besluit over de aan te leggen kabel.


Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport besteedt aandacht aan alle belangrijke effecten die optreden bij de aanleg in de zeebodem, het gebruik en de eventuele verwijdering van de kabel. Mogelijke schade aan de natuur is het belangrijkste aandachtspunt. Die zal vooral optreden bij het aanleggen van de kabel, bijvoorbeeld omdat het apparaat dat de sleuf maakt waarin de kabel komt, het aanwezige leven aantast of verstoort. Het rapport beschrijft maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te beperken. Op twee punten ontbreekt nog essentiële informatie. In de eerste plaats is de mate waarin het sediment zich verspreidt als de kabel bij de Klaverbank wordt ingegraven, onvoldoende onderbouwd. Daarnaast zijn de gevolgen van het project voor de Noordkromp niet beschreven. De Noordkromp is een bedreigde schelpdiersoort die op grond van internationale afspraken beschermd dient te worden. De Commissie adviseert het rapport op deze punten aan te vullen. De minister heeft aangegeven het advies over te nemen.


Advies Reikwijdte en detailniveau
De kabel zal in de zeebodem worden begraven. Daarbij kunnen verschillende technieken worden aangewend. Het rapport moet deze alternatieve technieken goed tegen elkaar afwegen en de mogelijkheden onderzoeken om het project vanuit milieuoogpunt te optimaliseren. De Commissie vraagt in haar advies bijzondere aandacht voor de mogelijke gevolgen voor de beschermde natuurgebieden ‘Klaverbank’, ‘Doggersbank’ en ‘Centrale Oestergronden’, die dicht bij het kabeltracé liggen of erdoor worden doorkruist, en voor effecten op kwetsbare soorten zoals Noordkromp (een langlevend schelpdier) en Bruinvis.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Godfried van Moorsel
dr. Bert van der Valk
ing. Rob Vogel
ir. Auke Wiersma

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
National Grid Viking Link Limited
Energinet.dk

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D24.1/2 2011: hoogspanningsleiding

Bijgewerkt op: 08 mrt 2018