3152. Gaswinning bij Ternaard

De NAM wil naar aardgas boren bij Ternaard, in Friesland. Voor de gasboring, gaswinning en de aanleg van een transportleiding is een winningsplan en een inpassingsplan opgesteld en zijn vergunningen nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat een besluit neemt over deze vergunningen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie heeft op verzoek van de minister de inhoud van het milieueffectrapport beoordeeld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-09-2016 Aankondiging start procedure
09-09-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-12-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
19-08-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-08-2021 Ter inzage legging MER
06-12-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert dat op een aantal punten essentiële informatie in het milieueffectrapport ontbreekt. Er is meer informatie nodig over de effecten op onder meer diepe bodemdaling, de kleine kweldergebieden ’t Skoar en de kwelder bij Wierum, de natuur en broedvogels. Ook stikstofdepositie en de effecten op archeologische waarden zijn nog onvoldoende in beeld, net als de effecten op de bodem bij aanleg van de transportleiding.
Tot slot is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat monitoringresultaten van grotere gaswinningsgebieden een-op-een vertaald kunnen worden voor het kleinere gasveld bij Ternaard.
De gaswinning bij Ternaard ligt onder een vergrootglas in het bestuurlijk/politieke en maatschappelijke debat. De Commissie vindt het daarom belangrijk te benadrukken dat zij als onafhankelijke partij geen oordeel uitspreekt over wel of geen gaswinning bij Ternaard, over dit project in relatie tot bijvoorbeeld energietransitie of überhaupt over de (on)wenselijkheid van gaswinning.

De Commissie geeft de minister in overweging om een aanvulling op te stellen, waarover de Commissie op verzoek ook kan adviseren.


Advies reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet laten zien hoe het deel van de Waddenzee boven het gasveld zich in de voorbije jaren heeft ontwikkeld. Niet alleen veranderingen in de natuur zijn daarbij belangrijk, maar ook veranderingen in de hoogte en de samenstelling van het wadplaten.
Verder moet worden onderzocht in welke mate de ondergrond zal dalen als er meer of minder gas wordt gewonnen en of dit bijvoorbeeld kan leiden tot aardbevingen, tot schade aan de natuur of tot problemen met het waterbeheer op het land.
De effecten moeten worden gemonitord, zodat kan worden ingegrepen als dat nodig is. Dat gebeurt nu al bij de bestaande winningen onder de Waddenzee. Het rapport moet de aanpassingen van het bestaande meetprogramma beschrijven en hoe het zal worden gecontroleerd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. Robert Hack
prof. dr. Piet Hoekstra
dr. Heleen van Londen
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: ir. Ineke Steinhauer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C17.2 2011: olie/gaswinning
D08.2 2011: aardgasleiding
D17.2 2011: diepboring
D17.3 2011: oppervlakte-installaties bij winning

Bijgewerkt op: 06 dec 2021