316. Provinciaal afvalstoffenplan (PAP) Friesland

De provincie Fryslân zal een PAP opstellen voor de afvalcategorieën huishoudelijk afval, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, zuiveringsslib, ziekenhuisafval en chemisch afval.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-11-1990 Datum kennisgeving
15-11-1990 Ter inzage legging van de informatie
23-01-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-07-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-07-1991 Kennisgeving MER
03-07-1991 Ter inzage legging MER
14-10-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing kwam de Commissie tot het oordeel dat het MER de voor de besluitvorming essentiële informatie bevatte. Zij sprak haar waardering uit voor de keuze om de effectbeschrijving te richten op de afvalstroom, hetgeen in het algemeen goed aansluit bij het strategisch karakter van het plan. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Rob Bonte
ir. Boonzaaijer
drs. Dieleman
dr. Ron Janssen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fryslan

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018