3160. Overnachtingsplaatsen Merwedes, Gorinchem

De minister van Infrastructuur en Milieu gaat de bestaande ankerplaatsen opheffen op de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede. Reden hiervoor is het aanvaringsgevaar en de aanleg van vervangende overnachtingsplaatsen buiten deze vaarwegen. De minister wil daarom op korte termijn samen met de gemeente Gorinchem vier overnachtingsplaatsen realiseren in de noordwesthoek van de bestaande vluchthaven in Gorinchem zodat deels in de op te heffen ankerplaatsen kan worden voorzien. De gemeenteraad van Gorinchem besluit binnenkort over de benodigde bestemmingsplanwijziging. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-11-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-02-2017 Kennisgeving MER
08-02-2017 Ter inzage legging MER
01-05-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat goede informatie over de milieueffecten van de overnachtingshaven. Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat het toepassen van walstroom geluidhinder op de woningen in de omgeving sterk reduceert, omdat havengeneratoren op de schepen dan niet hoeven te draaien. De Commissie vindt dat in het rapport nog wel informatie ontbreekt over de effecten van de overnachtingshaven op het beschermd stadsgezicht. De Commissie adviseert om het rapport op dit punt aan te passen en pas daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente heeft laten weten het advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Allard van Leerdam
ing. Gert Schouwstra, BPM

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Bevoegd gezag
Gemeente Gorinchem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D04 2011: haven/pier

Bijgewerkt op: 13 jun 2017