3162. Bestemmingsplan buitengebied Bunschoten

De gemeente Bunschoten wil het Bestemmingsplan Buitengebied herzien en zo een actueel, digitaal en beherend bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Het buitengebied van de gemeente bestaat voor een groot deel uit veenweidegebied dat van groot belang is voor de weidevogels. Belangrijk aspect van het plan is het onder voorwaarden mogelijk maken van de groei van veehouderij door uitbreiding van bouwvlakken. Voordat de gemeenteraad hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

Procedure en adviezen

Toetsing
06-10-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-11-2016 Kennisgeving MER
03-11-2016 Ter inzage legging MER
17-01-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van het plan nog niet duidelijk beschrijft. Het plan staat onder voorwaarden groei van de veehouderij toe. Uit het plan blijkt echter niet hoe het weidevogelgebied beschermd wordt. In het rapport is bovendien niet aangegeven op welke wijze negatieve gevolgen van de groei van de veehouderij (door luchtverontreiniging met ammoniak) op Natura 2000-gebieden in de omgeving (zoals Arkemheen en Veluwe) voorkomen kunnen worden. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bunschoten

Bevoegd gezag
Gemeente Bunschoten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 20 jan 2017