3164. Bestemmingsplan Buitengebied Asten 2016

De gemeente Asten herziet het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het plan legt de mogelijkheden en voorwaarden voor uitbreiding en omschakeling van veehouderijbedrijven vast. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor mestbewerking en productie van mengvoer, en laat het zien waar nog groei van glastuinbouw en van (recreatieve) nevenfuncties is toegestaan. Voordat de gemeente over de planwijziging besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-12-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies:
In en rond Asten liggen beschermde natuurgebieden die nu al schade ondervinden omdat er teveel ammoniak op terechtkomt. De ammoniak is voor een groot deel afkomstig van veehouderijen die in de gemeente en daarbuiten gevestigd zijn, en zal verder toenemen als de veehouderijen uitbreiden.
Om dit te voorkomen wil de gemeente een grens stellen aan de hoeveelheid ammoniak die per veehouderij vrijkomt. Vele zullen dan niet meer kunnen groeien, andere alleen als ze de stallen aanpassen. Het rapport maakt niet duidelijk welke veehouderijen door het nemen van maatregelen in de praktijk nog groeikansen hebben en welke niet. Bij de glastuinbouwbedrijven in de gemeente speelt hetzelfde probleem, zij het in mindere mate.
De Commissie adviseert om aanvullend per bedrijf de huidige situatie in beeld te brengen en aan te geven hoeveel ze nog kunnen uitbreiden door hun stallen aan te passen. Als aanpassen onvoldoende effectief is, moet de gemeente nagaan of andere maatregelen nodig zijn, zoals inperking van het bouwvlak. De Commissie adviseert om met die informatie een alternatief uit te werken dat als grondslag kan dienen voor het bestem-mingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Willem Foppen
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Asten

Bevoegd gezag
Gemeente Asten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 16 dec 2016