3165. Afronding woningbouw Kloosterveen, gemeente Assen

De gemeente Assen wil de wijk Kloosterveen uitbreiden met maximaal 2.500 woningen. Daarbij zullen ook de wegen in en om de wijk worden uitgebreid en aangepast. De voorgenomen ontwikkeling is vastgelegd in een structuurvisie en wordt vervolgens uitgewerkt in één of meer bestemmingsplannen. Voor de gemeente een besluit neemt over deze visie zijn de milieueffecten van de beoogde uitbreiding beschreven in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie m.e.r. dat het rapport de effecten op de natuur nog niet volledig beschreef. Het rapport is daarop aangevuld. Voordat de gemeente beslist over de visie, heeft ze de Commissie m.e.r. gevraagd de aanvulling bij het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-10-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-11-2016 Aankondiging start procedure
17-11-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-02-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
07-06-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-06-2017 Kennisgeving MER
29-06-2017 Ter inzage legging MER
21-09-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
22-09-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-10-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het oorspronkelijke rapport ontbraken actuele gegevens over de effecten van de nieuwe wijk op enkele van de vogelsoorten die belangrijk zijn voor het Fochteloërveen, zoals de kraanvogel, de toendrarietgans en de kleine zwaan. In de aanvulling zijn de gegevens geactualiseerd. Het gebied waar de vogels voedsel kunnen vinden, wordt nu ongeveer 5% lager ingeschat dan in de studie die in het milieueffectrapport werd gebruikt. Toch blijft er voldoende geschikt gebied over om de beschermde vogelpopulaties op het gewenste niveau te houden. De uitbreiding van Kloosterveen leidt ook niet tot een noemenswaardige extra verstoring van de kraanvogel. Aanvullende maatregelen zijn dus niet nodig. De gemeente beschikt hiermee over alle informatie die essentieel is voor het volwaardig meewegen van de milieueffecten bij haar besluit over de structuurvisie.


Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport zijn de belangrijke bouwstenen onderzocht die de leefbaarheid, de inrichting en de uitstraling van de wijk beïnvloeden. Het gaat vooral om de verkeersstructuur, de energievoorziening en het waterbeheer. Het rapport beschrijft helder de mogelijke keuzes en wat de belangrijkste milieugevolgen ervan zijn. Het rapport bevat nog geen actuele gegevens over de effecten van de nieuwe wijk op enkele van de vogelsoorten die belangrijk zijn voor het Fochteloërveen, zoals de kraanvogel, de toendrarietgans en de kleine zwaan. Daarmee is onduidelijk of de gemeente nog in maatregelen moet voorzien om deze soorten afdoende te beschermen. De gemeente heeft aangegeven de ontbrekende informatie aan te vullen en door de Commissie te laten toetsen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De leefbaarheid, de inrichting en de uitstraling van een nieuwe woonwijk worden door tal van factoren beïnvloed. In het geval van Kloosterveen is dat niet alleen de structuur van het wegennet. Ook op het gebied van het waterbeheer en de energievoorziening zijn volgens de Commissie onderscheidende keuzes te maken. Ze adviseert om in het rapport bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de wijk klimaatneutraal kan worden ingericht en hoe wijzigingen in het polderpeil factoren zoals de waterberging, de eisen aan de woningen en de mogelijkheden voor natuurontwikkeling beïnvloeden. Verder adviseert de Commissie om te verkennen hoe het aanleggen van de verschillende deelgebieden van de wijk kan worden aangepakt. Want de volgorde waarin deelplannen worden gerealiseerd, zal bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de omvang en verdeling van de hinder die tijdens het aanleggen ontstaat.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Assen

Bevoegd gezag
Gemeente Assen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 26 okt 2017