3168. Uitbreiding Haven Heijen, gemeente Gennep

De gemeente Gennep wil de haven van Heijen en het bedrijventerrein Hoogveld uitbreiden, zodat Teunesen Zand & Grint BV en AVG Bedrijven kunnen groeien. Ook moet er ruimte komen voor nieuwe watergebonden bedrijven. De uitbreiding van het bedrijventerrein beslaat 10 tot 12 hectare en er komt een nieuwe toegangsgeul. Voordat de gemeenteraad en de provincie Limburg besluiten over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning, zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-10-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-10-2016 Aankondiging start procedure
20-10-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-12-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
03-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-08-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
15-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-08-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangevulde rapport maakt duidelijk dat het plan voor de uitbreiding is veranderd. Zo is een onderwateropslag voor bouwmaterialen geschrapt en zijn maatregelen beschreven om de geluidhinder te verminderen. Ook is er nu meer informatie over de ontwikkeling van nieuwe natuur naast het haventerrein en over maatregelen om effecten van stikstof te voorkomen. Toch maakt het rapport nog niet duidelijk waarom een bedrijventerrein van deze omvang op deze locatie noodzakelijk is. De informatie hierover is te algemeen, zegt de Commissie.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het project.

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport vergelijkt drie mogelijke inrichtingen van het bedrijventerrein met elkaar en geeft veel informatie over de te verwachten effecten op bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit en natuur. Op basis hiervan is een voorkeur voor de inrichting gekozen, inclusief maatregelen om de uitstoot van verontreinigende stoffen te beperken. Toch vindt de Commissie dat het rapport nog niet duidelijk maakt waarom een bedrijventerrein van deze omvang op deze locatie noodzakelijk is. Ook zijn kansen om de gemeentelijke ambities voor bijvoorbeeld besparing en hergebruik van energie en grondstoffen te realiseren, knelpunten voor geluid en luchtkwaliteit op te lossen en natuur te ontwikkelen nog onvoldoende in beeld.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het project. De gemeente neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport goed uit te leggen waarom de uitbreiding nodig is en wat het plan precies mogelijk maakt. Ook vindt zij het belangrijk dat in het rapport de milieueffecten van het project in de aanleg- én de gebruiksfase goed in beeld komen. De Commissie vindt het vooral belangrijk dat de effecten op het woon- en leefmilieu in de bebouwde kom van Heijen, de woonarken en de woningen op en dichtbij het bedrijventerrein goed in beeld worden gebracht. Omdat er beschermde natuur zoals De Maasduinen dichtbij ligt, is het ook belangrijk om de effecten op deze natuur goed te onderzoeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ing. Gerard Krone
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Teunesen Zand en Grint B.V.
Gemeente Gennep

Bevoegd gezag
Gemeente Gennep
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C04 2011: haven/pier
D03.2 2011: waterkering, dijk
D16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 10 aug 2021