3172. Bestemmingsplan buitengebied 2017 gemeente Reusel-De Mierden

De gemeente Reusel-De Mierden stelt een herziening van het bestemmingsplan buitengebied op. De herziening bevat nieuwe regels voor de intensieve en grondgebonden veehouderij. Deze regels zijn gebaseerd op nieuw veehouderijbeleid van de gemeente en de provincie Noord-Brabant. Voordat de gemeenteraad van Reusel-De Mierden besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-10-2016 Kennisgeving MER
10-10-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-10-2016 Ter inzage legging MER
12-01-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport maakt duidelijk dat het nieuwe beleid uitbreiding van de intensieve veehouderij niet mogelijk maakt. Voor de grondgebonden veehouderij is uitbreiding slechts mogelijk onder stringente randvoorwaarden, zoals het verbod op toename van luchtverontreiniging door ammoniakemissie. Daarom zijn de effecten op natuur uitgesloten en de effecten op leefomgeving (luchtverontreiniging en geuroverlast) beperkt. De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van het herziene bestemmingsplan goed beschrijft.
De gemeente heeft aangegeven op termijn een structuurvisie en integrale herziening van het bestemmingsplan op te stellen. In dat integrale plan zal ruimte worden gemaakt voor een landbouwinnovatiegebied, waarin de veehouderij ook een plek moet krijgen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Gerwin Gabry
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Reusel-De Mierden

Bevoegd gezag
Gemeente Reusel-De Mierden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.4 2011: intensieve landbouw

Bijgewerkt op: 13 jan 2017