3175. Motorcrossterrein De Prikkedam, gemeente Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf wil het gebruik van Motorcrossterrein De Prikkedam in een nieuw bestemmingsplan vastleggen. Voordat de gemeenteraad hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-01-2017 Aankondiging start procedure
05-01-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-01-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-04-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing ontwerpplanMER geluid
13-12-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-01-2019 Datum kennisgeving
04-01-2019 Ter inzage legging van de informatie
07-03-2019 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
05-06-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-06-2019 Ter inzage legging MER
11-07-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bouwt voort op een onderzoek uit 2018 naar de geluidhinder voor omwonenden. Nu zijn ook andere effecten van het crossterrein onderzocht, zoals die op de luchtkwaliteit, de natuur en het landschap. Ook is gekeken of verplaatsing van het motorcrossterrein binnen de gemeente mogelijk is. Op grond van alle onderzoeken kiest de gemeente ervoor om het crossterrein op de huidige locatie te houden. Daarvoor zijn dan wel hinderbeperkende maatregelen noodzakelijk, zo blijkt uit het solide geluidonderzoek.
Op één punt ontbreekt nog informatie. Het effect van de uitlaatgassen van de crossmotoren op de natuur is beoordeeld op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar de Raad van State oordeelde onlangs dat dit programma niet mag worden gebruikt om te bepalen of er sprake is van schade. Daarom adviseert de Commissie om met een berekening en een ecologische onderbouwing te laten zien wat het effect van de uitlaatgassen is. De gemeente heeft laten weten dit advies over te nemen.

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport beschrijft hoe het terrein op dit ogenblik wordt gebruikt en wat er op grond van het huidige bestemmingsplan en van de milieuvergunning mag en wat niet. Vervolgens is onderzocht wat verschillende grenzen aan de geluidbelasting en maatregelen zoals een ander ontwerp van de baan, betekenen voor de gebruiksmogelijkheden. Ook zijn opties voor het verplaatsen van het crossterrein in kaart gebracht. Het onderzoek geeft een goed beeld van de mogelijkheden die de gemeente heeft om het gebruik van het terrein, en daarmee de hinder voor de omgeving, te sturen. De Commissie vindt dat de grondig uitgevoerde analyse van de geluidbelasting een gedegen basis vormt voor de verdere uitwerking van het milieueffectrapport en voor het voeren van de discussie over wat er in het bestemmingsplan wordt vastgelegd.

Advies Reikwijdte en Detailniveau
Geluid is de belangrijkste bron van hinder voor de omgeving van het crossterrein. Daarom adviseert de Commissie om eerst te verkennen welke activiteiten mogelijk zijn binnen de grenzen die de wet aan de geluidbelasting stelt. Alleen als de wettelijke grenzen voldoende ruimte bieden om de minimale wensen van de vereniging te realiseren, is onderzoek naar bijvoorbeeld het wegverkeer en de luchtkwaliteit zinvol. Het vervolgonderzoek moet zich ook richten op maatregelen die de vereniging kan nemen om de hinder voor de omgeving te verminderen. De gemeente kan deze informatie vervolgens gebruiken om een goed onderbouwde afweging te maken over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Paul de Vos

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ooststellingwerf

Bevoegd gezag
Gemeente Ooststellingwerf

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D43 2011: race- en testbanen gemotoriseerde voertuigen

Bijgewerkt op: 15 jul 2019