3180. Kavelbesluiten III en IV Hollandse Kust (zuid)

Nederland heeft doelen geformuleerd voor windturbineparken op zee. In een zogenaamd kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden. Op basis van een tender wordt later bepaald welke partij de subsidie krijgt en het windpark mag realiseren. De milieugevolgen van de kavelbesluiten III en IV Hollandse Kust (zuid) worden nu onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-11-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-12-2016 Aankondiging start procedure
23-12-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-02-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
11-05-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-06-2017 Ter inzage legging MER
05-09-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de rapporten een compleet beeld geven van de milieugevolgen bij de aanleg en exploitatie van de windparken. Maatregelen en voorschriften om te negatieve effecten op bruinvissen, zeehonden, vissen, vogels en vleermuizen te voorkomen zijn in beeld gebracht. Maatregelen zijn bijvoorbeeld stiller heien van palen bij de aanleg van de turbines zodat het onderwaterleven minder schade ondervindt door onderwatergeluid en de turbines langzamer later draaien tijdens de vogel- en vleermuizentrek om slachtoffers te beperken. De Commissie vindt dat met de beschikbare milieu-informatie een goed afgewogen besluit over de kavels genomen kan worden.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de voorgestelde onderzoeksaanpak helder en relevant. Effecten op natuur, het landschap en de scheepvaartveiligheid krijgen hiermee voldoende aandacht. In het rapport worden ook de effecten van verschillende mitigerende maatregelen onderzocht, bijvoorbeeld de effecten van het beperken van het geluid bij het heien voor het onderwaterleven. Het rapport zal ingaan op de locatiekeuze en de verkaveling van de locatie. De Commissie adviseert daarbij te onderzoeken of door een andere indeling van de kavels de windturbines beter verdeeld kunnen worden, waardoor vanuit de kust een gelijkmatiger landschapsbeeld ontstaat.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Yttje Feddes
prof. ir. Han Ligteringen
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 05 sep 2017