3185. Hof van Holland, Woenderskamp en Broodkorf, gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil de deelgebieden Hof van Holland, Woenderskamp en Broodkorf van de stadsuitbreidingslocatie Waalsprong invullen met woningen, infrastructuur, kantoren en voorzieningen zoals winkels en scholen. Hiervoor worden nieuwe bestemmingsplannen opgesteld. Voordat de gemeenteraad van Nijmegen over deze plannen besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Dit rapport is een actualisatie van het eerdere milieueffectrapport dat in 2003 is opgesteld voor de gehele stadsontwikkeling Waalsprong. De raad heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-11-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-12-2016 Kennisgeving MER
22-12-2016 Ter inzage legging MER
24-02-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat effecten op natuur en water niet veranderen ten opzichte van het onderzoek uit 2003. De effecten op cultuurhistorische en archeologische waarden zijn groter dan eerder voorzien. De oorzaak hiervan is dat voor de plannen nu meer grondwerkzaamheden nodig zijn en een deel van cultuurhistorisch waardevolle gebieden wordt bebouwd. De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van de stadsuitbreiding goed beschrijft.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjoerd Dirksen
dr. Fransje Hooimeijer
ir. Hans Huizer
ing. Peter Kroeze

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijmegen

Bevoegd gezag
Gemeente Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 14 apr 2017