3191. Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland wil een goede omgevingskwaliteit in haar buitengebied en tegelijkertijd ruimte bieden voor groei van agrarische bedrijven en toerisme. Hiervoor wordt een Omgevingsplan opgesteld. Voordat de gemeenteraad hierover besluit worden de milieugevolgen van het plan in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-01-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-03-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
06-06-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-06-2017 Kennisgeving MER
23-06-2017 Ter inzage legging MER
21-09-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport maakt duidelijk dat de gemeente veel belang hecht aan bescherming van natuur en landschappelijke waarden. Natuur en landschap in de gemeente, waaronder het Nationale Park Weerribben en Wieden, zijn van grote waarde en erg afwisselend. De Commissie vindt dat de effecten van het plan nog onvoldoende in het rapport beschreven zijn, vooral de effecten op het landschap. De effecten kunnen per gebied sterk verschillen omdat deze gebieden erg verschillend van karakter zijn. In de gemeente Steenwijkerland komen bijvoorbeeld waterrijke natuurgebieden, open polders en kleinschalige landschappen voor. Doordat de effecten nog niet goed beschreven zijn, kan niet goed worden beoordeeld welke maatregelen de gemeente kan nemen om negatieve effecten te voorkomen. De Commissie adviseert de ontbrekende informatie alsnog in beeld te brengen voordat het besluit over het omgevingsplan wordt genomen. De gemeente heeft aangeven het rapport hierop te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om advies te vragen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het buitengebied in de gemeente Steenwijkerland bestaat uit grootschalige natuurgebieden zoals de Weerribben & Wieden, maar ook uit gebieden met veel agrarische bedrijven. De Commissie adviseert in het rapport de ambities van de gemeente per gebied concreet te maken. Denk aan het vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid van sommige delen van het buitengebied, het voorkomen van geuroverlast vanuit agrarische bedrijven en het tegengaan van verstoring in natuurgebieden.
In het rapport kunnen de effecten van strengere of minder strenge regels voor nieuwe ontwikkelingen, zoals agrarische bedrijven en toerisme, worden onderzocht. Hiermee wordt duidelijk op welke wijze de ambities het beste bereikt worden. Met een monitoringsprogramma kan getoetst worden of de ambities daadwerkelijk gehaald worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma
dr. Roeland During

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Steenwijkerland

Bevoegd gezag
Gemeente Steenwijkerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 14 mei 2019