3194. Windpark Greenport Venlo

De gemeenten Venlo en Horst aan de Maas willen windpark Greenport Venlo, een park met negen turbines, mogelijk maken. Voor het windpark zijn nieuwe bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen nodig. Voordat de gemeenten hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerdere versie van het rapport ontbrak informatie over de inperking van het zoekgebied en over maatregelen om het aantal vleermuisslachtoffers te beperken en om de hinder door nachtelijke signaalverlichting te verminderen. Het rapport is nu op deze punten aangevuld. De gemeenteraden hebben de Commissie m.e.r. gevraagd de aanvulling bij het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-01-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-01-2017 Aankondiging start procedure
27-01-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-04-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
31-08-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-09-2017 Ter inzage legging MER
20-11-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
21-11-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-12-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport brengt de risico’s in beeld verbonden aan het plaatsen van turbines nabij oliepijpleidingen die in het zoekgebied liggen. Op grond van deze risico’s onderbouwen de gemeenten waarom zij het gebied met de leidingen als zoekgebied voor turbines uitsluiten. Het rapport beschrijft nu goed wanneer stilzetten van turbines leidt tot een effectieve reductie van het aantal slachtoffers onder vleermuizen en hoe hinder door de nachtelijke signaalverlichting kan worden ingeperkt. De gemeenten beschikken hiermee over alle informatie die essentieel is voor het volwaardig meewegen van de milieueffecten bij hun besluit over windpark Greenport Venlo.


Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat goede informatie over landschap, natuur en geluid en laat zien waar en hoe verlies aan natuurgebied wordt gecompenseerd. In het rapport is van vier opstellingsalternatieven van de windturbines toegewerkt naar een voorkeursopstelling. Hierbij zijn ook de milieueffecten ‘onder de norm’ onderzocht, bijvoorbeeld de effecten op nabijgelegen woningen door geluid en slagschaduw. In het rapport is voorgesteld om onderzoek naar het beperken van vleermuisslachtoffers en het beperken van hinder door nachtelijke signaalverlichting (rode lampen) later uit te voeren. De Commissie adviseert dit onderzoek nu al uit te voeren, zodat bij de besluitvorming hiermee rekening kan worden gehouden. Ook adviseert de Commissie duidelijker uit te leggen waarom turbines in het zoekgebied in de gemeente Horst aan de Maas vanwege veiligheidsrisico’s ongewenst zijn. De gemeenten Venlo en Horst aan de Maas hebben aangegeven het advies over te nemen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeenten en Etriplus stellen voor om diverse turbine-opstellingen te onderzoeken en de milieueffecten daarvan te vergelijken. De Commissie vindt dit een goede basis voor het rapport. De Commissie adviseert een optimalisatiestap in te bouwen in het rapport. Maak in deze stap met behulp van de onderzochte turbine-opstellingen duidelijk welke verdere keuzes er voor dit park nog te maken zijn, bijvoorbeeld het ontzien van de woningen en het natuurgebied door hier minder turbines te plaatsen. Hiermee sluit het rapport ook aan op de inhoud van de zienswijzen, die vragen om delen van het zoekgebied te vrijwaren van turbines. Met behulp van deze informatie kan straks een goed onderbouwd besluit over het windturbinepark Greenport Venlo genomen worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Etriplus

Bevoegd gezag
Gemeente Venlo
Gemeente Horst aan de Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 29 jan 2018