3195. Digitaal interactief milieueffectrapport

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met adviesbureau RoyalHaskoningDHV het initiatief genomen voor een pilotproject waarbij het bestaande milieueffectrapport voor de versterking van de Houtribdijk (grotendeels) is omgezet in een digitale en interactieve vorm. De informatie is ontsloten in de vorm van een website en er is gebruikgemaakt van moderne presentatietechnieken, zoals 3D-visualisaties. Het Ministerie heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de meerwaarde van een digitaal interactief rapport ten opzichte van een traditioneel milieueffectrapport (analoog of in pdf-format) en mogelijke aandachtspunten te geven voor verdere ontwikkeling.

Procedure en adviezen

Beoordeling digitaal MER
16-01-2017 Adviesaanvraag
28-03-2017 Advies uitgebracht
Advies over digitaal interactief milieueffectrapport
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies beoordeling Digitaal interactief milieueffectrapport
De Commissie vindt dat ontsluiting in de vorm van een website en het gebruik van moderne visualisatietechnieken goede mogelijkheden biedt om de informatie in een milieueffectrapport toegankelijker te presenteren. Belangrijk is goed aan te sluiten bij de specifieke informatiebehoefte van de verschillende gebruikers van het rapport (bestuurders, burgers, ambtenaren, specialisten, juristen) en dat de visualisaties een realistisch beeld geven. De Commissie adviseert de kosten en baten van een digitaal interactief milieueffectrapport te vergelijken met die van een op traditionele wijze tot stand gekomen milieueffectrapport. Betrek daarbij de mogelijkheden die nog benut kunnen worden om de informatie in een traditioneel analoog rapport toegankelijker te presenteren, bijvoorbeeld door het realiseren van een flinke redactieslag.

Voor meer informatie over de ontwikkeling van het digitale interactieve milieueffectrapport kunt u contact opnemen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, dhr. ir. B. Barten bart.barten@rws.nl en Royal HaskoningDHV, dhr.drs.ing. P. Eijssen paul.eijssen@rhdhv.com

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
RoyalhaskoningDHV

Bevoegd gezag
Niet van toepassing

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 04 okt 2019