3197. Angerensche en Doornenburgse buitenpolder, gemeente Lingewaard

Delfstoffenwinningsbedrijf K3Delta en Caprice Steenfabriek Huissenswaard willen zand en klei winnen in de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder, onderdeel van de uiterwaarden van de Nederrijn. Na afronding van de winning wordt het terrein ingericht met waterplassen en een groenzone langs de steenfabriek. Het gebied zal zo worden ingericht dat het meerwaarde heeft voor natuur, cultuurhistorie en recreatie. De provincie Gelderland en de gemeente Lingewaard nemen binnenkort een besluit over het project. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Provincie Gelderland heeft de Commissie m.e.r., mede namens de gemeente Lingewaard, gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-01-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
16-06-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel bruikbare informatie bevat, maar dat het rapport op sommige onderdelen nog niet compleet is. De effecten op beschermde natuur zijn nog onvoldoende onderzocht. Daardoor is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of de omzetting van graslanden naar water negatieve gevolgen kan hebben voor grasetende watervogels, zoals ganzen. Ook is nog onvoldoende naar de waterkwaliteit in de plassen gekeken. In stilstaand water met een matige waterkwaliteit kan algenbloei ontstaan, wat ongunstig is voor natuur en recreatiemogelijkheden. Tenslotte geeft het rapport nog geen goed beeld van de effecten voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Commissie adviseert de ontbrekende informatie alsnog in beeld te brengen zodat het milieubelang goed meegewogen kan worden bij de besluiten over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Jan van der Grift
ir. Rob Speets
drs. Nathalie Vossen
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3Delta

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Lingewaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 19 jun 2017