3199. Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

TenneT en het Rijk willen een kabelverbinding aanleggen naar de toekomstige windparken op de Noordzee. Deze kabel moet de parken Hollandse Kust (noord en west Alpha) aansluiten op het landelijk hoogspanningsnet. De ministers van EZK en van BZK gaan de aanleg mogelijk maken met een inpassingsplan. Voordat zij een besluit nemen heeft TenneT de gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport onderzocht. De ministers hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-01-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-04-2017 Aankondiging start procedure
14-04-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-06-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
18-01-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-04-2018 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Persbericht
Toetsing
08-11-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-11-2018 Kennisgeving MER
09-11-2018 Ter inzage legging MER
24-01-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport levert gedetailleerde informatie over techniek, kosten en de effecten op omgeving en milieu, waardoor de verschillende kabeltracés en locaties voor transformatorstations goed met elkaar zijn te vergelijken. Op basis van deze informatie heeft TenneT voorkeur voor aanlanding van de kabel bij Wijk aan Zee en de locatie Tata Steel voor het transformatorstation.
De bouw van een transformatorstation op het terrein van Tata Steel vraagt wel specifieke aandacht vanwege aanwezige archeologische waarden. De Commissie adviseert daarom tijdig in beeld te brengen welke maatregelen nodig zijn om deze waarden te beschermen. De uitvoering van maatregelen, zoals zorgvuldig uitgraven, vereisen namelijk tijd en kosten die moeten worden gereserveerd in de projectplanning.

Tussentijds advies
Voor de keuze van een kabeltracé op land en op zee geeft de Notitie tussentijdse onderzoeksresultaten voldoende informatie.
Voor de keuze van een locatie voor het transformatorstation signaleert de Commissie risico’s met betrekking tot archeologische en cultuurhistorische waarden. Op de potentiële locaties Tata Steel, Laaglandersluisweg en Bocht Westpoortweg zijn belangrijke archeologische waarden aanwezig, zoals het Rijksmonument van het Romeins Castellum bij Velsen. De archeologische waarden en mogelijk te treffen beschermende maatregelen van deze locaties zijn nog onvoldoende in beeld. De Commissie adviseert dit nader uit te werken voor de keuze van het voorkeursalternatief.
In het studiegebied bevindt zich ook de Stelling van Amsterdam die is aangemerkt als Unesco werelderfgoed. Hoewel de effecten op de Stelling goed in beeld zijn gebracht is niet helder hoe het Unesco-afwegingskader wordt gehanteerd bij de locatiekeuze. De Commissie adviseert dit toe te lichten bij de onderbouwing van het voorkeursalternatief.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert het milieuonderzoek gefaseerd uit te voeren. Onderzoek in de eerste fase op hoofdlijnen de effecten van de zeven tracéalternatieven die de notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft. Vergelijk de alternatieven op onderscheidende aspecten, zoals leefomgeving, natuur, landschap en archeologie op land en op zee. Selecteer vervolgens enkele alternatieven. In fase twee volgt dan een gedetailleerd en breed onderzoek dat leidt tot een voorkeurstracé.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
dr. Bert van der Valk
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 24 jan 2019