3204. Windpark Deil

De gemeenten Neerijnen en Geldermalsen willen in de omgeving van verkeersknooppunt Deil een windpark van Prodeon, Raedthuys, Wind & co (Yard Energy) en Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen mogelijk maken. Voordat de gemeenteraden besluiten over de bestemmingsplannen en de omgevingsvergunning zijn de milieuge-volgen onderzocht in een milieueffectrapport. Op basis van een eerder advies van de Commissie is het rapport aangevuld met informatie over gevolgen voor het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en de landschappelijke gevolgen van het voorkeursalternatief..

Procedure en adviezen

Toetsing
08-02-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-02-2017 Kennisgeving MER
24-02-2017 Ter inzage legging MER
15-05-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
08-06-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De aanvulling beschrijft de gevolgen van het windpark voor waardevolle natuurgebieden (GNN) en hoe de negatieve gevolgen worden gecompenseerd. De initiatiefnemers leggen 2 hectare nieuwe natuur aan. Aangrenzend wordt gebied geschikt gemaakt voor weidevogels en als voedsel- en slaapgebied voor overwinterende ganzen en andere watervogels, zoals de wulp.
Met visualisaties zijn de verschillen in landschappelijk effect tussen het voorkeursalternatief en de andere onderzochte alternatieven helder geworden. Met de nu beschikbare informatie kunnen de gemeenten het milieubelang goed meewegen bij hun besluiten over de bestemmingsplannen en de omgevingsvergunning.


Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat verschillende opstellingen van windturbines zien en beschrijft de milieueffecten daarvan. De Commissie vindt de gevolgen voor beschermde vogels, zoals grutto’s, en het Gelders Natuurnetwerk nog niet compleet beschreven. Zo is onduidelijk wat de effecten zijn van extra geluidbelasting door de windturbines voor de natuur. In het rapport zijn de landschappelijke effecten van de alternatieven gevisualiseerd, met uitzondering die van het voorkeursalternatief. Hierdoor is nog geen goed beeld beschikbaar van hoe het park er straks uit gaat zien. De Commissie adviseert het rapport op deze onderdelen aan te laten passen en dan pas te besluiten over het park. De gemeenten hebben aangegeven het advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wind & Co Projectontwikkeling B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Neerijnen
Gemeente Geldermalsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 13 jun 2017