3205. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan‘-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De onafhankelijke Commissie m.e.r. treedt op als Auditcommissie voor de gaswinning onder de Waddenzee. De Commissie controleert jaarlijks de kwaliteit van de monitoring op verzoek van de minister van Economische zaken en Klimaat.

Procedure en adviezen

Advisering 2017 over monitoringsjaar 2016
16-02-2017 Adviesaanvraag
07-12-2017 Advies uitgebracht
Advies Auditcommissie over het monitoringsjaar 2016
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies 2017 over monitoringsjaar 2016
Volgens de rapportage 2016 van de NAM blijft de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de toegestane grenzen. De Commissie vindt deze conclusie aannemelijk. Uit de rapportage 2016 blijkt dat er sprake is van wadplaatverlaging over de afgelopen jaren. Aannemelijk acht de Commissie dat deze veroorzaakt wordt door natuurlijke morfologische veranderingen en niet door de gaswinning. Maar de afname vraagt om een expliciete uitleg in de rapportage 2017. De rapportage 2016 signaleert ook dat enkele vogelsoorten in het Pinkegat en de Zoutkamperlaag in omvang afnemen en dat er in het Lauwersmeer sprake is van enige (onverwachte) verzilting. Ook deze bevindingen vragen om een verklaring in 2017. Daarbij benadrukt de Commissie de noodzaak om de beschikbare ecologische draagkrachtmodellen daadwerkelijk te gaan toepassen en daarbij gebruik te maken van de meest actuele gegevens uit de wadplaatmetingen en actuele informatie over de beschikbaarheid van schelpdieren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Karel Essink
dr. Henk Everts
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
dr. Kick Hemker
prof. dr. Piet Hoekstra
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen; Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 26 nov 2018