321. Slibdrogingsinstallatie RI-Oost te Amsterdam

Voor de thermische droging van zuiveringsslib is een installatie gepland met een capaciteit van 160 kton (droge stofgehalte 25%) per jaar op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinrichting Oost (RI Oost) te Amsterdam.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-12-1990 Datum kennisgeving
27-12-1990 Ter inzage legging van de informatie
22-02-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-03-1992 Kennisgeving MER
19-03-1992 Ter inzage legging MER
15-04-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-05-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Gelet op het feit dat bij de besluitvorming over de drooginstallatie de te verwerken hoeveelheid en kwaliteit van het slib belangrijke gegevens zijn (onder andere voor de gewenste capaciteit van de inrichting en de toe te passen technieken), adviseert de Commissie in het MER veel aandacht te besteden aan de geconstateerde onzekerheid. 

In haar toetsingsadvies concludeerde de Commissie dat het MER voldoende informatie gaf over het voornemen en de gevolgen daarvan voor het milieu. Daarnaast bracht de Commissie een aantal aandachtspunten naar voren voor de verdere besluitvorming en het evaluatieprogramma. Nadere onderbouwing zou gewenst zijn voor met name de geuremissies. Het zou aanbeveling verdienen om het evaluatieprogramma aan te vullen met het monitoren van CO en NO en de ontwikkeling van kwaliteit en volume van het aan te leveren zuiveringsslib.

De beschikking bevat een evaluatieprogramma dat eerst na drie jaar en vervolgens steeds na vijf jaar gepubliceerd wordt. Het programma heeft betrekking op monitoring van emissies, waaronder geur, en kwaliteits- en kwantiteitsaspecten van het zuiveringsslib.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
ir. Loes Duvoort-van Engers
ir. Anne Kiestra

Voorzitter: ir. van Dixhoorn
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018