3219. Windpark Bommelerwaard-A2

De provincie Gelderland stelt een provinciaal inpassingsplan op voor het windpark Bommelerwaard-A2. Het windpark Bommelerwaard-A2 ligt tussen de rijksweg A2 en het spoor Utrecht en ’s-Hertogenbosch ten zuidoosten van Zaltbommel. Het plan maakt de ontwikkeling van een windpark van drie windturbines met een opgesteld vermogen van 7,5 tot 12 megawatt mogelijk. Voordat Provinciale Staten besluiten zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-03-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-05-2017 Aankondiging start procedure
02-05-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-07-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-01-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-02-2018 Kennisgeving MER
08-02-2018 Ter inzage legging MER
21-03-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport zijn de milieueffecten van drie opstellingsalternatieven onderzocht: twee lijnopstellingen langs de spoorlijn en een alternatief in de noordwesthoek van het plangebied nabij de afrit van de A2. Voor alle alternatieven geldt dat nadelige milieugevolgen ontstaan voor geluid, slagschaduw, natuur, landschap en veiligheid, de milieuverschillen zijn klein. Uit het rapport blijkt ook dat deze effecten beperkt kunnen worden met maatregelen, zoals een stilstandregeling. De Commissie vindt dat met het rapport er goede en complete informatie beschikbaar is gekomen voor milieuafwegingen over het inpassingsplan voor het windpark.


Advies reikwijdte en detailniveau
De keuze voor de locatie voor het windpark moet goed onderbouwd worden in het milieueffectrapport. De locatie is namelijk eerder onderzocht voor de Windvisie (2009) van de provincie en scoorde toen ongunstig op veiligheid en leefomgeving. De mogelijkheid om maatregelen te nemen om deze effecten te voorkomen én het lokale draagvlak waren toen de reden om voor deze locatie te kiezen. Het milieueffectrapport moet duidelijk maken hoe de Bommelerwaard/A2 locatie nu scoort op deze punten. De locatie kent beperkingen, zo liggen er een gasleiding, de A2 en een treinspoor en staan er woningen. De windturbines mogen hier niet te dichtbij staan. De Commissie vindt dat de ruimte die er nog wel is, benut moet worden om een goede opstelling te maken. De Commissie adviseert daarom niet alleen de oostelijke locatie te onderzoeken, maar ook de mogelijkheden voor de plaatsing van de windturbines aan de westkant te onderzoeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: ir. Jan-Willem van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 27 mrt 2018