3234. Omgevingsvisie Katwijk

De gemeente Katwijk heeft een Omgevingsvisie opgesteld. Deze vervangt het bestaande ruimtelijk beleid en voegt delen daarvan samen. De gemeente loopt hiermee vooruit op de invoering van de Omgevingswet. Voordat de gemeente Katwijk besluit over de Omgevingsvisie zijn de milieueffecten hiervan in beeld gebracht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Inhoud reikwijdte en detailniveau
15-06-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-09-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies inhoud notitie reikwijdte en detailniveau
Reikwijdte en detailniveau
13-10-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
27-10-2017 Aankondiging start procedure
27-10-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-12-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
13-12-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-02-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In de Omgevingsvisie zijn de ambities vertaald in oplossingsrichtingen en maatregelen. De effecten daarvan zijn echter maar voor een deel onderzocht in het milieuonderzoek. Niet onderzocht zijn bijvoorbeeld de effecten van (grond-)wateroverlast als gevolg van klimaatverandering en de effecten op gezondheid. Daar waar effecten wel zijn onderzocht concludeert het MER dat er risico’s zijn in de uitvoering. Zo zal de ontwikkeling van woningbouwlocatie Nieuw Valkenburg en de aanleg van de Westerbaan en Pioniersweg kunnen leiden tot negatieve effecten op de natuur in de duingebieden. En de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, blijkt op basis van het huidige onderzoek niet haalbaar. Omdat de ambities van de Omgevingsvisie niet zonder meer haalbaar blijken is aanvullend onderzoek nodig. De Commissie adviseert bij dit onderzoek nadrukkelijk rekening te houden met de onderlinge relaties tussen de ambities. Uit het MER blijkt namelijk dat keuzes voor de ene ambitie direct van invloed kunnen zijn op andere ambities, zowel positief als negatief. Op donderdag 1 februari heeft de gemeenteraad van Katwijk de Omgevingsvisie vastgesteld. De gemeente heeft ervoor gekozen niet eerst het MER aan te vullen met nieuwe informatie, maar bij uitwerking van de Omgevingsvisie de adviezen van de Commissie wel te willen volgen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Omgevingsvisie wordt een inspiratiedocument voor de ruimtelijke ontwikkeling van Katwijk in de periode tot 2030 en daarna. De visie met een strategische agenda, programma’s en plannen, vormt de basis voor de uitwerking van het ruimtelijke beleid. De gemeente gebruikt het milieueffectrapport om te bepalen welke onderzoeken moeten worden opgenomen in de strategische agenda. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de veelheid aan doelstellingen te bundelen tot een beperkt aantal hoofddoelen, zoals ‘gezonde leefomgeving’, ’economie’, ’klimaat, duurzame energie en mobiliteit’ en ’landschappelijke kwaliteiten’. Zij adviseert deze hoofddoelen concreet uit te werken en te onderzoeken hoe en met welke beleidsinstrumenten deze kunnen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld voor de ambities op het gebied van duurzame energie. Hier kan de huidige energievraag worden afgezet tegen de toekomstige en daarbinnen kan het aandeel duurzame energie worden berekend om de energie-opgave inzichtelijk te maken. Op basis van deze opgave kunnen kansen en risico’s voor de leefomgeving in beeld worden gebracht. Zo wordt duidelijk welke opgaven er liggen en welke inzet nodig is voor de verdere uitwerking van de doelstellingen.

Advies inhoud notitie reikwijdte en detailniveau en milieueffectrapport
De Omgevingsvisie Katwijk moet een ‘kader’ vormen voor de verdere uitwerking van het ruimtelijke beleid van de gemeente. Dit ruimtelijk beleid wordt daarna concreet ingevuld in omgevingsplannen, programma’s en gebiedsvisies. De ontwikkeling van de locatie Valkenburg is daar een voorbeeld van, hier wordt ook een separate m.e.r.-procedure voor doorlopen. De Omgevingsvisie is richtinggevend en formuleert ambities en doelstellingen voor de lange termijn. De Commissie adviseert om eerst een goede beschrijving te geven van de kwaliteit van de leefomgeving in Katwijk. Geef daarbij ook aan welke ontwikkelingen van buitenaf invloed hebben op de leefomgeving, zoals klimaatverandering en de groei van het aantal inwoners van de Randstad. Geef vervolgens aan welke ambities en doelstellingen Katwijk zelf heeft voor haar gemeente. Denk daarbij aan doelstellingen zoals energietransitie, versterken economie en infrastructuur en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Werk deze doelstellingen uit in verschillende beleidskeuzen en onderzoek of ambities elkaar kunnen versterken of juist strijdig zijn. Werk een beoordelingskader uit waarmee deze verschillende beleidskeuzes op milieueffecten en haalbaarheid kunnen worden getoetst.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. Hasse Goosen
drs. Wim Korver
ir. Frans Rooijers

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Katwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Katwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C01.1 Aanleg hoofdweg
C01.2 2011: auto(snel)weg
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 15 feb 2018