3235. Voetbalcomplex Egmond aan Den Hoef en vrijkomende locaties

De gemeente Bergen (NH) wil de fusie van de drie voetbalverenigingen Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert mogelijk maken, door op de locatie aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan Den Hoef een nieuw voetbalcomplex te bouwen. Dit complex zal bestaan uit 5 voetbalvelden, waarvan 2 kunstgras en 3 natuurgras en kantines en kleedruimtes. De huidige locaties van de verenigingen krijgen een nieuwe bestemming, namelijk natuur en bollenteelt. Om dit plan mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad van Bergen hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-05-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-06-2017 Kennisgeving MER
15-06-2017 Ter inzage legging MER
15-09-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport zijn de milieueffecten van verschillende ontwerpen van het voetbalcomplex goed beschreven en met elkaar vergeleken. Het rapport laat onder meer zien dat alleen de voorkeursvariant vergunbaar is omdat de andere ontwerpen teveel negatieve effecten hebben op natuur in het Noord-Hollands Duinreservaat. De Commissie wijst erop dat uit nieuw onderzoek volgt dat alle onderzochte ontwerpen samengaan met de natuur in het Noord-Hollands Duinreservaat en daarmee vergunbaar zijn. Dit kan keuzes in het bestemmingsplan nog beïnvloeden. De Commissie adviseert daarom eerst het rapport aan te laten passen en dan pas te besluiten over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Hans Huizer
ing. Johan Janse

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ing. Mark Huuskes, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen (NH)

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen (NH)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 18 sep 2017