3236. Varkenshouderij Achterweiweg 7 Raalte

Maatschap Vosman wil haar biggen- en vleesvarkensbedrijf op de locatie Achterweiweg 7 wijzigen en uitbreiden. Het gaat om het bijbouwen van een stal en het deels moderniseren van stallen en luchtwassers. Hierdoor zal het aantal plaatsen voor vleesvarkens toenemen van ongeveer 4.200 naar bijna 7.000. Om dit alles mogelijk te maken, moet de gemeente Raalte een deel van het bestemmingsplan voor het bedrijf herzien en een omgevingsvergunning verlenen. Voordat de gemeente hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Raalte heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-05-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-05-2018 Kennisgeving MER
03-05-2018 Ter inzage legging MER
17-07-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport gaat in op het doel van het project, zoals het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het moderniseren van de stalsystemen. Vervolgens wordt beschreven hoe de effecten op de natuur, de leefomgeving en het landschap worden veroorzaakt en hoe ze zullen wijzigen. Zo zijn de soorten en aantallen transporten en hun effecten be-schreven, de bronnen van geluid en geur in en om de stallen en de hinder die daaruit voortvloeit, en de gevolgen van de bedrijfsuitbreiding voor het landschap. Het rapport gaat ook in op mogelijke maatregelen om nadelige effecten in te perken, zoals maatregelen om het bedrijf beter in te passen in het landschap. De geluidbereke-ningen laten zien dat onder meer door de laad- en losactiviteiten bij één woning niet wordt voldaan aan de richtwaarde voor geluid voor een landelijke omgeving. De Commissie concludeert dat met het rapport er goede en nuttige milieu-informatie beschikbaar is voor de te maken afwegingen over deze varkenshouderij.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
Willem Foppen

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Vosman

Bevoegd gezag
Gemeente Raalte

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 17 jul 2018