3237. Uitbreiding pluimveehouderij Bekendijk 3, Terwolde (gemeente Voorst)

Maatschap Kluin wil haar pluimveebedrijf aan de Bekendijk in Terwolde uitbreiden. Hiervoor worden een aantal bestaande stallen en een werkplaats vervangen en komen drie nieuwe pluimveestallen buiten de grenzen van het bestemmingsplan. Om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Voordat de gemeenteraad van Voorst besluit over de vergunning zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-06-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport zijn de milieueffecten van alternatieven met verschillende luchtbehandelingssystemen onderzocht. Bij alle alternatieven nemen de geluidhinder en de nadelige gevolgen voor natuur af. In een aantal alternatieven treedt verslechtering op wat betreft de uitstoot van fijnstof en geur. Het milieueffectrapport laat echter zien dat deze verslechtering niet leidt tot het overschrijden van geldende normen.
De onderzochte alternatieven laten goed zien welke mogelijkheden er zijn om de nadelige gevolgen van de uitbreiding te beperken. De milieueffecten zijn daarbij volledig in beeld gebracht. De Commissie vindt daarom dat met het rapport er goede en complete informatie beschikbaar is voor de besluitvorming over de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
dr. Henk Everts

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Jan-Willem van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Kluin

Bevoegd gezag
Gemeente Voorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen

Bijgewerkt op: 19 feb 2019