3243. Bestemmingsplan zuivelboerderij Den Eelder, Molen Achterdijk 3 in Well

De gemeente Maasdriel wil een uitbreiding van zuivelboerderij (melkveehouderij en zuivelfabriek) Den Eelder in Well mogelijk maken door vergroting van het bouwblok (van 7 naar 12,4 hectare). De uitbreiding bestaat uit de bouw van drie nieuwe stallen voor melkvee, ter vervanging van een oude stal, en vergroting van de zuivelfabriek. Het vergunde aantal dieren (1.000 melkkoeien) neemt niet of nauwelijks toe, maar de dieren krijgen wel meer ruimte en de zuivelproductie wordt gemoderniseerd en uitgebreid. Voordat de gemeenteraad van Maasdriel besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-02-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-03-2019 Ter inzage legging MER
07-03-2019 Kennisgeving MER
07-05-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de uitbreiding van het melkveebedrijf geen grote milieugevolgen zal hebben. Omdat het maximaal aantal dieren niet toe neemt en oude stallen worden vervangen door moderne stallen zal de uitstoot van geur, fijn stof en ammoniak niet toenemen. Wel heeft de uitbreiding landschappelijke effecten en wordt een toename van (vracht)verkeer verwacht. Omdat het rapport niet duidelijk is over de (maximale) uitbreiding van de zuivelfabriek zijn de toename van het vrachtverkeer en de effecten daarvan op geluid en luchtkwaliteit nog onzeker. De Commissie adviseert het rapport op dit punt te laten aanpassen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente Maasdriel heeft aangegeven dit advies over te nemen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Melkveehouderij Den Eelder V.O.F.

Bevoegd gezag
Gemeente Maasdriel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 07 mei 2019