3247. Bestemmingsplan Zaans Pijl, gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad wil op de Brokking-locatie, een voormalige veevoederfabriek aan de Zaan, woningen en een ecologische verbindingszone realiseren. Het gaat om de bouw van 150 tot 180 woningen aan de rand van het bedrijventerrein Noorderveld. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-08-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-08-2017 Ter inzage legging MER
19-10-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie concludeert dat de beschrijving van de milieueffecten in het rapport onvolledig is. Het plan scoort positief op verkeer, industrielawaai, ecologie en cultuurhistorie, maar deze scores zijn onvoldoende onderbouwd. Zo functioneert het gebied waar het plandeel ‘De Tuin’ is bedacht al als ecologische verbindingszone. Dit komt onvoldoende in de effectbeschrijving naar voren. Daarnaast gaat het rapport niet in op de mogelijkheden om de negatieve effecten op landschap, bodem en archeologie te voorkomen. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te vullen en aan te geven welke alternatieven, varianten of maatregelen mogelijk zijn om de negatieve effecten van het plan te beperken. Betrek daarbij ook de effecten op verkeer, cultuurhistorie en ecologie, waarvan de Commissie heeft aangegeven dat deze onvoldoende zijn onderbouwd.
De Commissie adviseert het rapport aan te laten passen en te wachten met een besluit over het bestemmingsplan, zodat rekening gehouden kan worden met de aangevulde informatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jos Cuijpers
drs. Reinoud Kleijberg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zaanstad

Bevoegd gezag
Gemeente Zaanstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 26 okt 2017