3256. Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk, Arnhem

De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland willen het gebied Stadsblokken–Meinerswijk omvormen tot een uiterwaardenpark, als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Ook komen er woningen, recreatieve en culturele voorzieningen. Voor de ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. adviseerde eerder de belangrijkste milieueffecten en conclusies te bundelen in een oplegnotitie, zodat de gemeenteraad goed geïnformeerd een besluit kan nemen. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Commissie het rapport met de oplegnotitie opnieuw getoetst.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-09-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-09-2017 Aankondiging start procedure
20-09-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-11-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
31-01-2019 Kennisgeving MER
01-02-2019 Ter inzage legging MER
04-02-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-04-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
06-05-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-05-2019 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Aan het milieueffectrapport is een zelfstandig leesbare oplegnotitie toegevoegd. Daarin zijn de belangrijkste onderdelen van het plan, zoals de natuurontwikkeling, nieuwe infrastructuur en de voorzieningen helder toegelicht. Ook is nu inzichtelijk wat de effecten zijn op waterveiligheid, geluid en bereikbaarheid. De Commissie adviseert de informatie uit de oplegnotitie te betrekken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie constateert dat de milieuinformatie voor de gebiedsontwikkeling op zich goed is uitgewerkt. De belangrijkste informatie is echter niet terug te vinden in het milieueffectrapport, maar in de achtergronddocumenten, het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen. Hierdoor is onduidelijk welke onderdelen bij de gebiedsontwikkeling horen en welke activiteiten al zijn uitgevoerd. Ook is hierdoor niet duidelijk waar de gemeenteraad een besluit over gaat nemen en wat daarmee de samenhangende effecten zijn. De Commissie vindt het belangrijk dat het milieueffectrapport zelfstandig leesbaar is met daarin de belangrijkste onderdelen van het plan, de gemaakte keuzes, de onderbouwing van de keuzes en de effecten voor de leefomgeving, waterveiligheid en natuur. Zij adviseert in een oplegnotitie bij het milieueffectrapport deze informatie uit te werken. Zo kan de gemeenteraad de milieu-informatie goed overzien en betrekken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft aangegeven deze informatie aan te leveren en het rapport opnieuw voor te leggen aan de Commissie.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de voorgestelde onderzoeksaanpak helder. De effecten van de woningen en recreatie en culturele evenementen op de bestaande en nog te ontwikkelen natuur verdienen daarbij speciale aandacht. Denk aan de mogelijke gevolgen van geluid- en lichthinder. Belangrijk is ook na te gaan hoe het gebied op een recreatief aantrekkelijke wijze ontsloten kan worden vanuit het centrum van Arnhem, bijvoorbeeld per fiets, te voet of per veerpont.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Ruben Jongejan
drs. Allard van Leerdam
ir. Henk Otte

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Arnhem
Kondor Wessels Projecten

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 29 mei 2019