326. Kalvergierbewerkingsinstallatie te Elspeet

Het betreft uitbreiding van de capaciteit van de kalvergierbewerkingsinstallatie (kgbi) te Elspeet van 70.000 m3 kalvergier per jaar naar 150.000 m3. In de kgbi wordt kalvergier in een actiefslibproces omgezet in een mestproduct dat beter in de landbouw kan worden afgezet. Onbewerkte kalvergier is van een zodanige kwaliteit dat afzetmogelijkheden in de landbouw beperkt zijn.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-01-1991 Datum kennisgeving
21-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
20-03-1991 Advies uitgebracht
Toetsing
10-02-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-02-1992 Kennisgeving MER
26-02-1992 Ter inzage legging MER
27-04-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking kwamen veel bezwaren binnen. Besloten is eerst een nader onderzoek te verrichten naar de emissiegegevens alvorens een nieuwe ontwerp-beschikking vast te stellen. Dit is de reden dat de besluitvorming lang heeft geduurd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
ing. Cees Roos
ing. van Voorneburg

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Mestverwerking Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland
zuiveringschap Veluwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 mrt 2010