3263. Gendtse Waard, gemeente Lingewaard

De gemeente Lingewaard, K3Delta en steenfabriek De Zandberg willen het westelijk deel van de Gendtse Waard herinrichten om zandwinning en uitbreiding van het opslagterrein van de steenfabriek mogelijk te maken. Voordat de gemeenteraad van Lingewaard en de provincie Gelderland besluiten over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-10-2017 Aankondiging start procedure
30-10-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-12-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
04-04-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-06-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
05-09-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-09-2019 Datum kennisgeving
12-11-2019 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In een eerder advies constateerde de Commissie dat in het milieueffectrapport nog informatie ontbrak over de effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie, grondwater, rivierkunde en dijkstabiliteit. Verschillende aanvullende rapporten brengen deze effecten nu goed in beeld. In het samenvattende milieueffectrapport zelf komen de positieve en negatieve effecten voor landschap en cultuurhistorie niet goed tot uitdrukking, terwijl dat in de ‘Beoordeling landschap en cultuurhistorie’ wel het geval is. De Commissie adviseert om deze beoordeling voor de besluitvorming te gebruiken. 
De Commissie vindt dat het aangevulde milieueffectrapport en de ‘Beoordeling landschap en cultuurhistorie’ samen voldoende informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Voorlopig toetsingsadvies
Het project ligt in natuurgebied de Gelderse Poort. Het rapport besteedt daarom extra aandacht aan het beperken van milieueffecten in dit bijzondere natuurgebied. Voorbeelden zijn natuurontwikkeling, het zo veel mogelijk gebruiken van elektrisch aangedreven materieel en rekening houden met voor natuur belangrijke periodes, zoals het broedseizoen. 
De Commissie vraagt desondanks nog aandacht voor een betere en complete beschrijving van de natuureffecten. Een voorbeeld hiervan is het effect op grasetende watervogels zoals de smient en ganzen. Door de zandwinning en natuurontwikkeling neemt hun voedselaanbod af. Onduidelijk is nog of er voldoende voedsel overblijft voor deze vogels. Ook effecten op landschap en cultuurhistorie, grondwater, rivierkunde en dijkstabiliteit zijn nog niet compleet beschreven. 
De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning. De provincie en de gemeente hebben aangeven dit advies over te nemen.

Advies reikwijdt en detailniveau
De notitie reikwijdte en detailniveau beschrijft de verschillende doelstellingen en ambities voor het gebied. De Commissie adviseert deze doelen en ambities in het milieueffectrapport concreet uit te werken, met verschillende alternatieve invullingen. Zij raadt aan hierbij onder andere rekening te houden met effecten op natuur, water, bodem, landschap en cultuurhistorie. Ook moet het rapport maatregelen beschrijven waarmee nadelige effecten kunnen worden beperkt of voorkomen. Het milieueffectrapport biedt hiermee straks een goede informatiebasis om keuzes over de herinrichting van de Gendtse Waard te maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
drs. Marinus Kooiman
ir. Rob Speets
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3Delta
Gemeente Lingewaard
Steenfabrief De Zandberg

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Lingewaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C04 2011: haven/pier
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha

Bijgewerkt op: 12 nov 2019