3275. Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

De provincie Noord-Holland wil voor de periode tot 2050 een Omgevingsvisie opstellen, gericht op een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid. Daarbij gaat zij uit van het principe ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. De Omgevingsvisie vervangt bestaande provinciale plannen als Structuurvisie, Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, Milieubeleidsplan, Watervisie en Agenda Groen. Voordat Provinciale Staten besluiten over de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om het rapport te toetsen.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-12-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-02-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
06-06-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-10-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport spreekt een groot realisme: duidelijk is dat de visie weliswaar een bijdrage levert aan het behalen van de ambities, maar dat veel ambities niet worden gehaald. Ook geeft het op diverse plekken aan dat de provincie afhankelijk is van lokale, landelijke en internationale ontwikkelingen. 
Voor een aantal ambities zijn verdergaande beleidsopties echter wel degelijk denkbaar. Zo is onderzoek mogelijk naar de maximale inzet op opwekking van hernieuwbare energie, waarmee de ambitie wél kan worden gehaald en wat dit betekent voor andere ambities in de visie, zoals het vergroten van de biodiversiteit en de bescherming van het landschap.
Ook kan onderzoek plaatsvinden naar de plekken waar waterpeilverhoging de grootste meerwaarde oplevert voor de ambitie om bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen. De provincie is voor het peilbeheer wel afhankelijk van de waterschappen, maar kan met ruimtelijke ordening bijdragen aan het behalen van de ambitie. De Commissie adviseert daarom om het milieueffectrapport hierop aan te passen en dan pas te besluiten over de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050.

Advies reikwijdte en detailniveau
Door de hoeveelheid doelen en ambities van de provincie bestaat het risico dat de visie zo abstract blijft dat geen duidelijke keuzes kunnen worden gemaakt. De Commissie constateert tegelijkertijd dat al veel geschikte informatie aanwezig is voor het op te stellen rapport, bijvoorbeeld over woningbouw, verkeerstoename en de veenbodemdaling. Daarom adviseert de Commissie om focus aan te brengen, zodat het aantal milieuonderwerpen voor de visie wordt beperkt, en mede daardoor duidelijke keuzes mogelijk te maken.
Het milieueffectrapport kan het maken van deze keuzes ondersteunen door ze concreter te maken. Doordat de mogelijke (milieu)gevolgen van keuzes zichtbaar worden, zal blijken dat niet alles tegelijk mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is het stoppen van de bodemdaling in veenweidegebieden. Dit betekent dat de landbouw moet omschakelen naar andere gewassen. Met deze informatie kunnen de Provinciale Staten straks goed geïnformeerd besluiten over de Omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ir. Henk Otte
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 09 jul 2019