3276. Dijkversterking Wolferen - Sprok

Het waterschap Rivierenland wil de dijk langs de noordzijde van de Waal tussen Wolferen en Sprok versterken om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Voordat de provincie hierover besluit, zijn de milieugevolgen uitgebreid onderzocht in een milieueffectrapport. Ook is gekeken hoe de effecten te beperken zijn.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-12-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-04-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
16-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-12-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport voor de dijkversterking Wolferen-Sprok is bijna compleet, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de provincie Gelderland. Alleen voor de tijdelijke toename van de stikstofuitstoot is geen passende oplossing.

Tijdens de vier jaar durende werkzaamheden aan de dijk wordt stikstof uitgestoten. De mogelijke effecten hiervan op Natura 2000-gebied Rijntakken en op verder gelegen natuurgebieden zijn niet goed in beeld gebracht. Daarom adviseert de Commissie aan de provincie Gelderland om het rapport op dit onderdeel eerst aan te vullen en daarna pas een besluit over de dijkversterking te nemen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De notitie reikwijdte en detailniveau geeft al een goede aanzet voor het op te stellen milieueffectrapport. De Commissie adviseert om de trechtering van alternatieven duidelijk te beschrijven. Hoe kom je, voor zowel de dijkversterking als de dijkteruglegging, van bouwstenen via oplossingsrichtingen en alternatieven tot het uit te voeren alternatief. Ook adviseert zij om de effecten op de natuur te beschrijven, zowel op het Natura 2000 gebied Rijntakken en het Gelderse Natuurnetwerk. Het plan kan ook positieve effecten hebben bijvoorbeeld door maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water of het Nationaal Natuur Netwerk binnen het project mee te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Marinus Kooiman
drs. Allard van Leerdam
ir. Rob Speets

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Overbetuwe

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 08 dec 2020