328. Kalvergierbewerkingsinstallatie Barneveld

De voorgenomen activiteit betreft de bouw van een verwerkingsinstallatie te Barneveld. In de kgbi wordt kalvergier in een actiefslibproces omgezet in een mestproduct dat beter in de landbouw kan worden afgezet. Onbewerkte kalvergier is van een zodanige kwaliteit dat afzet mo gelijkheden in de landbouw beperkt zijn. De capaciteit van de kgbi te Barneveld bedraagt circa 180.000 m3 per jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-01-1991 Datum kennisgeving
21-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
20-03-1991 Advies uitgebracht
Toetsing
20-11-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-12-1992 Kennisgeving MER
17-12-1992 Ter inzage legging MER
05-03-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
ing. Cees Roos
ing. van Voorneburg

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Mestverwerking Veluwe

Bevoegd gezag
Gelderland
zuiveringschap Veluwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 mrt 2010