3282. Beter Bereikbaar Wageningen

De provincie Gelderland wil de bereikbaarheid van Wageningen, in het bijzonder van de Campus en het ‘Business and Science Park’, verbeteren. Dit is een randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteit (in de zogenoemde Food Valley). De bereikbaarheid staat nu al onder druk. De provincie voorziet dat de druk groter wordt als gevolg van geplande woningbouw- en bedrijventerreinontwikkelingen in en nabij Wageningen. Om de bereikbaarheid te verbeteren, wil de provincie een nieuwe route naar de Campus aanleggen. Zij gaat hiervoor een inpassingsplan opstellen. Voordat de provincie een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Provinciale Staten hebben de Commissie m.e.r. gevraagd om de inhoud van het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-12-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
07-03-2018 Aankondiging start procedure
15-03-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
31-05-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
02-03-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-06-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
18-07-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het milieueffectrapport.

Toetsingsadvies
Om de bereikbaarheid van Wageningen, en in het bijzonder de Wageningen Campus en het Business and Science Park, te verbeteren, wil de provincie de Mansholtlaan en Nijenoord Allee aanpassen of een nieuwe weg aanleggen, de Campusroute. In het milieurapport zijn de milieugevolgen van beide opties onderzocht, maar is nog geen keuze gemaakt. 
Het rapport bevat veel en goed onderzoek, maar maakt niet duidelijk waarom het zich alleen richt op deze twee opties. De Commissie vindt bijvoorbeeld het ombouwen van de busbaan ook voor de hand liggen en vraagt zij zich af of sommige afgevallen alternatieven met aanpassingen niet ook aan de eisen voldoen. Ook zijn alternatieven afgevallen vanwege te hoge kosten, maar de nu onderzochte alternatieven hebben ook hoge kosten.
Met een verandering in verkeersstromen, verandert langs de wegen ook het geluid en de luchtkwaliteit wegen. Laat in het milieueffectrapport zien waar en in welke mate het geluid en de luchtkwaliteit beter of slechter wordt, adviseert de Commissie. Ten slotte is het advies om aan te geven in hoeverre opties mogelijk zijn vanwege beschermde natuur.
De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat over een optie besloten wordt, zodat het milieubelang daarbij volwaardig wordt meegewogen

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het op te stellen rapport de doelstelling van het project helder te omschrijven en aan te geven waaraan moet zijn voldaan om van een geslaagd project te spreken. Gaat het alleen om de verbetering van de doorstroming van het verkeer of bijvoorbeeld ook over de oversteekbaarheid en veiligheid? Eerder zijn al alternatieven voor de weg afgevallen, zoals het verbeteren van bestaande infrastructuur. Om de uiteindelijke keuze goed te kunnen onderbouwen, adviseert de Commissie om in het rapport beter aan te geven waarom alternatieven zijn afgevallen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
ir. Lidwien Besselink
ir. Tilly Fast
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
prof. ir. Eric Luiten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 01 feb 2024