3282. Beter Bereikbaar Wageningen

De provincie Gelderland wil de bereikbaarheid van Wageningen verbeteren. In het bijzonder die van de Wageningen Campus en het Business en Science park. Daarvoor wil de provincie de bestaande weg aanpassen. Onderdeel van het plan is een onderdoorgang voor autoverkeer op de kruising van de Nijenoord Allee - Churchillweg/Bornsesteeg. Daarmee wordt het voor fietsers makkelijker en veiliger om over te steken. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-12-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-03-2018 Aankondiging start procedure
15-03-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
31-05-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
02-03-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-06-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
18-07-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-03-2024 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
Het rapport bevat veel en goed onderzoek. Ook het milieuonderzoek dat in de eerdere fase is gebruikt, is goed in beeld gebracht. In die fase werd de aanleg van een nieuwe route afgewogen tegen het aanpassen van de bestaande route.
De tijdelijke en permanente effecten van de onderdoorgang op bodem en water ontbreken echter. Deze onderdoorgang bij de kruising Nijenoord Allee – Churchillweg/Bornsesteeg is later toegevoegd aan de opties. Marieke van Rhijn, plaatsvervangend voorzitter Commissie mer: “Er is nog niet onderzocht wat de mogelijke gevolgen van het grondwater zijn op nabijgelegen woningen en de natuur.”
Verder ontbreekt informatie over de stikstofdepositie als gevolg van het plan en welke invloed dat heeft op omliggende natuur. Daarom is niet duidelijk of het plan uitgevoerd kan worden binnen de wetten rondom natuur.
De Commissie adviseert deze milieueffecten uit te zoeken voordat het besluit genomen wordt. Met die informatie kan de provincie het milieubelang volwaardig mee laten wegen bij haar besluit over het plan voor Beter Bereikbaar Wageningen.

Toetsingsadvies
Om de bereikbaarheid van Wageningen, en in het bijzonder de Wageningen Campus en het Business and Science Park, te verbeteren, wil de provincie de Mansholtlaan en Nijenoord Allee aanpassen of een nieuwe weg aanleggen, de Campusroute. In het milieurapport zijn de milieugevolgen van beide opties onderzocht, maar is nog geen keuze gemaakt. 
Het rapport bevat veel en goed onderzoek, maar maakt niet duidelijk waarom het zich alleen richt op deze twee opties. De Commissie vindt bijvoorbeeld het ombouwen van de busbaan ook voor de hand liggen en vraagt zij zich af of sommige afgevallen alternatieven met aanpassingen niet ook aan de eisen voldoen. Ook zijn alternatieven afgevallen vanwege te hoge kosten, maar de nu onderzochte alternatieven hebben ook hoge kosten.
Met een verandering in verkeersstromen, verandert langs de wegen ook het geluid en de luchtkwaliteit wegen. Laat in het milieueffectrapport zien waar en in welke mate het geluid en de luchtkwaliteit beter of slechter wordt, adviseert de Commissie. Ten slotte is het advies om aan te geven in hoeverre opties mogelijk zijn vanwege beschermde natuur.
De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat over een optie besloten wordt, zodat het milieubelang daarbij volwaardig wordt meegewogen

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het op te stellen rapport de doelstelling van het project helder te omschrijven en aan te geven waaraan moet zijn voldaan om van een geslaagd project te spreken. Gaat het alleen om de verbetering van de doorstroming van het verkeer of bijvoorbeeld ook over de oversteekbaarheid en veiligheid? Eerder zijn al alternatieven voor de weg afgevallen, zoals het verbeteren van bestaande infrastructuur. Om de uiteindelijke keuze goed te kunnen onderbouwen, adviseert de Commissie om in het rapport beter aan te geven waarom alternatieven zijn afgevallen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
ir. Lidwien Besselink
ir. Tilly Fast
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
prof. ir. Eric Luiten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 05 mrt 2024