3284. Energievisie gemeente Olst-Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe wil binnen de eigen gemeentegrenzen duurzame energie opwekken. Zij stelt daarom een energievisie op waarin wordt vastgelegd waar en onder welke voorwaarden grootschalige wind- en zonneparken mogelijk zijn. Voordat de gemeente een besluit neemt over het plan, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is door de gemeente gevraagd  het milieueffectrapport inhoudelijk te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-01-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-09-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieurapport is helder van structuur en bevat duidelijke kaarten van het plangebied. In het rapport ontbreekt echter nog natuurinformatie. Zo is niet voldoende onderzocht of windturbines in het gebied bij Marle negatieve effecten hebben op het nabijgelegen natuurgebied Rijntakken.
Ook adviseert de Commissie om de effecten van zonneparken op het landschap duidelijker in beeld te brengen. Omdat bijvoorbeeld visualisaties van zonneparken ontbreken, is nu nog onduidelijk wat de impact ervan is op de verschillende landschappen in de gemeente. Ten slotte maakt de energievisie het mogelijk om wind- en zonneparken in één gebied te plaatsen of vlak bij elkaar. Het advies is om de (gezamenlijke) effecten hiervan op het landschap en de natuur te onderzoeken. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te passen en pas daarna te besluiten over de energievisie.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Theo Fens
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Olst-Wijhe

Bevoegd gezag
Gemeente Olst-Wijhe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 19 sep 2019