3285. Gebiedsontwikkeling Fokmast – Regte Heide, gemeente Goirle

De Provincie Noord-Brabant en de gemeente Goirle willen het natuurgebied Regte Heide behouden en versterken en in de omgeving daarvan, vooral in het Fokmast-gebied ontwikkelingen mogelijk maken. Zo willen het recyclingbedrijf, de manege, de golfbaan en een agrarisch bedrijf hun activiteiten uitbreiden en/of verplaatsen. Ook bestaat de wens om de drinkwaterwinning uit te breiden.  Om alle activiteiten goed op elkaar af te stemmen wordt een gebiedsvisie gemaakt. Deze visie dient straks als basis voor het bestemmingsplan voor het Fokmast-gebied en voor later te nemen besluiten over bijvoorbeeld de drinkwaterwinning. Voor de gebiedsvisie worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Goirle heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-01-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-03-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-07-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Voor het beschermde natuurgebied Regte Heide zijn verdroging en verzuring de grootste problemen. Om de natuurwaarden te behouden en te versterken zijn vooral maatregelen in de waterhuishouding nodig. Andere en nieuwe ontwikkelingen in het gebied mogen niet tot verdere verdroging leiden. Daarom adviseert de Commissie om eerst een goede analyse te maken van de waterhuishouding en de factoren die daarop van invloed zijn. In de volgende fase kan dan voor alle gewenste ontwikkelingen in het gebied worden onderzocht welke ruimte er is voor uitbreiding of verplaatsing.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. Sjef Jansen
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Goirle

Bevoegd gezag
Gemeente Goirle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2011: landinrichting
D11.3 2011: industrieterrein
D15.2 2011: grondwater onttrekken/infiltreren

Bijgewerkt op: 17 jul 2018