3287. Natura 2000 Ontwikkelopgave Weerribben

De provincie Overijssel wil een omvangrijk pakket aan maatregelen nemen om de natuur in de beschermde natuurgebieden De Wieden en Weerribben te herstellen. Zo worden verbindingen tussen natuurgebieden aangelegd en worden er langgerekte veenputten (‘petgaten’) gegraven om bijzondere natuurtypen terug te brengen. Voordat Provinciale Staten van Overijssel besluiten over de inpassingsplannen en ontgrondingsvergunningen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport voor ieder gebied. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de Commissie m.e.r. gevraagd om de rapporten tussentijds te toetsen op de kwaliteit van de nu beschikbare informatie

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-01-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
06-02-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-03-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
12-09-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-10-2018 Ter inzage legging van de informatie
21-11-2018 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de voorlopige milieueffectrapporten al een goed beeld ge-ven van waterpeilen, grondwaterkwaliteit en reliëf die van invloed zijn op de natuur-waarden in De Wieden en Weerribben. Ook geven ze aan hoe complex het is om de beoogde, zeer kwetsbare natuur te ontwikkelen. Daarom doet de provincie terecht nog nader onderzoek naar de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit van de gebieden die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van die kwetsbare, vochtige natuur.

De Commissie adviseert om in de uitwerking van de rapporten ook aan te geven wat klimaatverandering betekent voor het halen van de natuurdoelstellingen in het gebied. Want de gewenste natte natuurwaarden kunnen schade ondervinden van langdurige droogte en de aanvoer van voedselrijker water.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om een goede watersysteemanalyse te maken. Daarmee wordt duidelijk hoe het water in en door het natuurgebied stroomt, waar welke waterpeilen worden gehanteerd en welke kwaliteit het water heeft. Zo kan worden bepaald met welke inrichtingsmaatregelen gewenste natuurtypes als blauwgraslanden en veenmosrietlanden zich beter kunnen ontwikkelen.
Uit de notitie reikwijdte en detailniveau van de provincie maakt de Commissie op dat er lijkt te zijn afgesproken dat de maatregelen geen significant negatieve effecten mogen hebben op de landbouw in de omgeving. Het is belangrijk om dit soort randvoorwaarden aan het project in het milieueffectrapport expliciet te maken. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 21 nov 2018