3294. Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei: Dijktraject Well

Het waterschap Limburg wil de dijk langs de Maas bij Well versterken omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Ook wil het maatregelen nemen voor behoud van de waterbergings- en afvoercapaciteit in de Maas en met beekherstel de waterkwaliteit verbeteren. Voordat over het project een besluit wordt genomen, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen. Het waterschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In fase 2 volgt dan het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-02-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-05-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
24-01-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-05-2020 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
In Well staan woningen vaak dicht langs de Maas. Dat betekent dat soms maatwerkoplossingen nodig zijn. Het milieueffectrapport voor fase 1 laat zien dat al veel en gedetailleerd onderzoek is gedaan naar oplossingen met zo weinig mogelijk effecten op natuur, landschap en de leefomgeving. Ook is veel aandacht besteed aan de mogelijkheden voor versterking van natuur en landschap, bijvoorbeeld langs de Wellse Molenbeek.
 De Commissie adviseert om in fase 2 van het milieueffectrapport rekening te houden met actuele inzichten over de waterveiligheidsnorm. Wellicht is een minder zware ingreep nodig, met minder milieueffecten.

Advies reikwijdte en detailniveau
Op elk van de vier dijktrajecten zijn maatregelen nodig om de veiligheid te verbeteren en de afvoercapaciteit van de Maas te behouden. Vaak is er maar weinig ruimte omdat woningen, bedrijven, kwetsbare natuurwaarden of cultuurhistorische waarden (zoals de watermolen in Arcen en de kapel in Well) dicht langs de Maas liggen. De Commissie vindt het daarom belangrijk dat in het rapport per locatie naar specifieke oplossingen wordt gezocht, waarbij hinder voor de woon- en leefomgeving en effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie zoveel mogelijk worden voorkomen. Met deze informatie kan het waterschap onderbouwen waarom op bepaalde plekken van standaard ontwerpuitgangspunten afgeweken kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
prof. dr. ir. Bas Jonkman
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 27 feb 2023