3299. Uitbreiding melkveehouderij Tweekarspelenweg 3 te Blijham (gemeente Westerwolde)

De melkveehouder aan de Tweekarspelenweg te Blijham wil uitbreiden. Hiervoor wordt de bestaande stal verlengd en een nieuwe stal gebouwd. Om de uitbreiding mogelijk te maken is een partiële herziening van het bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad van Westerwolde hierover besluit zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-03-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-03-2018 Ter inzage legging MER
13-06-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsginsadvies
In het rapport zijn de milieueffecten onderzocht van een open stalsysteem en een gesloten stalsysteem. Het open stalsysteem is vooral gunstig voor het dierwelzijn, terwijl het gesloten stalsysteem leidt tot een lagere ammoniakuitstoot. Voor een aantal milieuaspecten, zoals geluid en licht, treedt bij beide stalsystemen een beperkte verslechtering op. De geldende normen worden hierbij echter niet overschreden.

Het rapport geeft een volledig beeld van de milieueffecten van de verschillende uitbreidingsmogelijkheden van de melkveehouderij. De Commissie vindt daarom dat met het rapport er complete informatie beschikbaar is voor de besluitvorming over de partiële herziening van het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Jan-Willem van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mts. Verweij

Bevoegd gezag
Gemeente Westerwolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 10 jul 2018