3303. Bestemmingsplan buitengebied Boxmeer 2018

De gemeente Boxmeer wil het bestemmingsplan buitengebied herzien om het plan aan te passen aan nieuwe regelgeving en beleid, waaronder de Brabantse Verordening ruimte. Ze wil ruimte geven voor agrarische ontwikkeling binnen de kaders van de natuurbeschermingsregelgeving en rekening houden met de uitgangspunten van de aanstaande Omgevingswet. Voordat de gemeenteraad van Boxmeer besluit over het Bestemmingsplan buitengebied Boxmeer, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad van Boxmeer heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.  

Procedure en adviezen

Toetsing
28-03-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-06-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport, en vooral de samenvatting, is omvangrijk en bevat veel informatie over het plangebied. Toch is de beschrijving van de mogelijke gevolgen voor kwetsbare natuur nog niet volledig. In het plangebied liggen waardevolle natuurgebieden, zoals de Oeffelter Meent. Ontwikkelingen bij veehouderijen, glastuinbouwbedrijven en andere bedrijven kunnen negatieve effecten hebben door uitstoot van stikstof. Ook kan de wijziging of sloop van bestaande agrarische bebouwing leiden tot effecten op de populaties van beschermde soorten, zoals steenuilen, boomkikkers en vleermuizen. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te passen en daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Boxmeer

Bevoegd gezag
Gemeente Boxmeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 19 jun 2018