3304. Woningbouwontwikkeling De Groote Wielen Noordoosthoek

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in de noordoosthoek van De Groote Wielen 2300 tot 3000 woningen met bijbehorende voorzieningen realiseren. De gemeente geeft daarbij projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en particulieren de vrijheid om zelf met ideeën te komen voor de invulling van de nieuwe woonwijk. Tegelijkertijd heeft zij hoge ambities wat betreft leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid. Voordat besloten wordt over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-03-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
30-03-2018 Aankondiging start procedure
03-04-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
04-07-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
01-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-10-2021 Voorlopig advies uitgebracht
22-02-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente heeft aangegeven een aangevuld rapport toch niet opnieuw aan de Commissie ter beoordeling voor te leggen. Om deze reden heeft de Commissie haar voorlopige advies omgezet naar een definitief advies. Inhoudelijk zijn beide adviezen gelijk.

Voorlopig toetsingsadvies
De randvoorwaarden die de gemeente nu aan ontwikkelaars meegeeft zijn erg flexibel, zegt de Commissie. Hierdoor is er wellicht onvoldoende sturing en stimulans om de gemeentelijke ambities waar te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het stimuleren van openbaar vervoer- en fietsgebruik en de ambitie om een energieneutrale en klimaatbestendige woonwijk te realiseren. Kijk in hoeverre dit risico met meer concrete en meetbare randvoorwaarden verkleind kan worden, adviseert de Commissie. Dit helpt om de effecten op de leefomgeving en duurzaamheid beter in beeld te brengen.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen en zal het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voorleggen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
De Commissie adviseert in het rapport te onderzoeken welke randvoorwaarden meegegeven kunnen of moeten worden aan concrete initiatieven van marktpartijen om de gemeentelijke ambities ten aanzien van duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving te realiseren.
Onderzoek welke bijdrage bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen bij woningen kunnen leveren aan een duurzame energievoorziening, en of dit negatieve effecten met zich meebrengt zoals geluidhinder en visuele hinder. En beschrijf of en zo ja hoe de al aanwezige centrale waterplas in De Groote Wielen een rol kan spelen bij warmte-koudeopslag. Onderzoek daarnaast inrichtingsmogelijkheden die een positief effect hebben op de gezondheid. Denk aan het realiseren van lokale voorzieningen om onnodig autogebruik binnen de wijk te voorkomen, aan het aanleggen van uitnodigende fiets- en wandelroutes en aan het realiseren van aantrekkelijk groen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Marieke Dijkema
drs. Allard van Leerdam
ing. Ben Peters
ir. Frans Rooijers

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente 's-Hertogenbosch

Bevoegd gezag
Gemeente 's-Hertogenbosch

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 22 feb 2022