3306. Bedrijventerrein Zwaluwenbunders, gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg wil het bedrijventerrein Zwaluwenbunders in het noordoosten van de gemeente realiseren. Het plan richt zich op bedrijven in de milieucategorie 2 en 3, bijvoorbeeld logistiek en distributie. Ter ondersteuning van het besluit over de bestemming van het bedrijventerrein Zwaluwenbunders zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-04-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-04-2018 Ter inzage legging MER
22-06-2018 Voorlopig advies uitgebracht
25-04-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Definitief toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Definitief toetsingsadvies
De gemeente Tilburg heeft bij nader inzien besloten om de ontwerpbestemming van bedrijventerrein Zwaluwenbunders niet ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Een aanvulling op het eerder beoordeelde milieueffectrapport is daarmee overbodig geworden. Het definitieve toetsingsadvies is inhoudelijk gelijk aan het voorlopig toetsingsadvies.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat goed zien dat het bedrijventerrein negatieve effecten heeft op de veiligheidssituatie, natuur (bijvoorbeeld de kamsalamander en de boomkikker), landschap en archeologie. Het rapport laat zien dat het plan met deze negatieve effecten desgewenst uitvoerbaar is. In het rapport mist nog belangrijke informatie over effecten van luchtverontreiniging vanuit het terrein op daarvoor gevoelige natuur (zogenaamde stikstofdepositie). Ook is de weergeven geluidbelasting mogelijk onderschat. Tot slot is nog onduidelijk welke bijdrage het terrein kan en moet leveren aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities (bijvoorbeeld het gebruik van duurzame energie). De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en daarna pas te besluiten over het plan. Hierdoor kan nog met deze informatie rekening gehouden worden. De gemeente neemt dit advies over.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Gerwin Gabry
drs. Reinoud Kleijberg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Guilherme Andre (Giel) Hendriks, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tilburg

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003 M.e.r. -beoordeling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 24 apr 2019