3307. Natura 2000 maatregelen Sallandse Heuvelrug

De provincie Overijssel wil in het natuurgebied Sallandse Heuvelrug maatregelen nemen om de natuur te herstellen en uit te breiden. De maatregelen moeten het gebied minder gevoelig maken voor de effecten van stikstof en het leefgebied van het korhoen verbeteren.Voordat Provinciale Staten van Overijssel besluiten over het provinciaal inpassingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Provinciale Staten hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
06-04-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-06-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat heldere en gedetailleerde informatie over de Sallandse Heuvelrug en de natuurherstelmaatregelen. Eén van de maatregelen is de toplaag (bouwvoor) van de Zunasche Heide gedeeltelijk afgraven. In het gebied zullen hierdoor meer insecten voorkomen (voedsel voor korhoenkuikens). Een eerdere afgraving in het gebied heeft aangetoond dat deze maatregel werkt. Uit het rapport blijkt dat het desondanks onzeker is of de maatregelen daadwerkelijk leiden tot een levensvatbare populatie van het korhoen. De conclusies van het rapport geven echter aan dat het project zeer positief zal bijdragen aan het behalen van de natuurdoelstellingen. De Commissie adviseert dit voor het korhoen nog te nuanceren. De provincie heeft aangegeven dit te doen. Wel zeker is dat de maatregelen bijdragen aan betere overlevingskansen voor zowel het korhoen als voor andere soorten. De Commissie vindt dat met het rapport er goede en nuttige informatie beschikbaar is gekomen voor een besluit over het inpassingsplan voor dit natuurgebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Staatsbosbeheer

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 02 jul 2018