331. Provinciaal afvalstoffenplan (PAP) III Gelderland

De voorgenomen activiteit betreft het vaststellen van het derde provinciaal afvalstoffenplan (PAP-III).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-01-1991 Datum kennisgeving
21-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
09-04-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-01-1993 Kennisgeving MER
07-01-1993 Ter inzage legging MER
08-01-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-04-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie om de opstelling van plan en MER hand in hand te laten gaan, om zo bij de voorbereiding van de besluitvorming maximaal baat te hebben bij de milieu-informatie. Ook vond zij dat hoofd- en tussendoelstellingen en taakstellingen per afvalcategorie duidelijk dienden te worden omschreven. Ze adviseerde om de probleemstelling van het MER/ontwerp-PAP vooral toe te spitsen op de knelpunten uit het beleid van het PAP-II. Om het aantal in het MER te beschouwen beleidsalternatieven beperkt te houden gaf zij een werkwijze in overweging.

Ten aanzien van de milieu-informatie gaf de Commissie aan dat het weinig zinvol zou zijn om een beschrijving van concrete milieugevolgen van beleidskeuzen in het MER te vragen. In plaats daarvan vroeg zij de gevolgen te beschrijven in termen van de afvalstromen zelf. Concrete milieugevolgen zouden wél moeten worden beschouwd als het MER locatiekeuzen (bijvoorbeeld voor stortplaatsen) zou bevatten.

De Commissie concludeerde in haar toetsingsadvies dat het MER voldoende informatie voor de besluitvorming over het PAP bood. Enige tekortkomingen ten aanzien van de criteria voor locatiekeuzen, de verhouding tussen landelijk beleid, voorgenomen beleid en meest milieuvriendelijke alternatief en het evaluatieprogramma zouden bij het besluit tot vaststelling van het PAP worden opgevangen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Rob Bonte
drs. Coenen
dr. Janny van der Heijden
mr. van Hessem
ir. Anne Kiestra
van Meel
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018