3326. Sterke Lekdijk

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wil de dijk aan de noordzijde van de Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven versterken, omdat de dijk niet voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Het traject is 55 km lang en onderverdeeld in zeven dijktrajecten waarvoor aparte besluiten worden genomen. Voordat de Provincies Utrecht en Zuid-Holland besluiten over de goedkeuring van de benodigde projectplannen (volgens de Waterwet) en projectbesluiten (volgens de nieuwe Omgevingswet) worden de milieugevolgen onderzocht in afzonderlijke milieueffectrapporten per deelproject. Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van deze rapporten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-07-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-09-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
26-11-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in de milieurapporten alle stappen die leiden tot de keuze van de voorkeursoplossing duidelijk te omschrijven en te motiveren. Want op dit moment is voor de afzonderlijke deelprojecten nog niet duidelijk hoe groot de veiligheidsproblemen zijn. Daardoor is ook nog onduidelijk welke oplossingen onderzocht zullen worden. Geef in het rapport duidelijk aan wanneer belangrijke tussentijdse keuzen gemaakt gaan worden en hoe de omgeving daarbij betrokken wordt. Hoe de landschappelijke en cultuurhistorische waarden (zoals elementen van de Hollandse Waterlinie, historische stads- en dorpsfronten en monumentale boerderijen) en natuurwaarden meegewogen gaan worden vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
drs. Sjef Jansen
dr. ir. Ruben Jongejan
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 26 nov 2018