3329. Versterking Lekdijk traject Culemborgs Veer - Beatrixsluizen

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Lekdijk aan de noordzijde tussen Culemborgseveer en de Beatrixsluis in Nieuwegein versterken omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Voordat over de versterking wordt besloten, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen. Het hoogheemraadschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In fase 2 volgt het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
29-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-06-2021 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het milieueffectrapport voor fase 1 geeft veel informatie over de gevolgen van de dijkversterking voor onder andere de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, natuur, landschap en de leefomgeving. Deze effecten worden meegewogen bij de keuze van de voorkeursoplossing. Het rapport maakt nog niet goed duidelijk in hoeverre het verflauwen van het dijktalud noodzakelijk is voor de waterveiligheid of wenselijk voor het beheer van de dijk, zegt de Commissie. Dit is wel van belang, omdat dit negatieve effecten voor het landschap kan hebben. Het is daarom volgens de Commissie noodzakelijk dat de afweging over de ‘beheermaatregelen’ wordt losgekoppeld van het voldoen aan de veiligheidsdoelstelling. Het ligt voor de hand dat de afweging over beheermaatregelen in de planuitwerkingsfase plaatsvindt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
drs. Sjef Jansen
dr. ir. Ruben Jongejan
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 12 feb 2024