3334. Dijkversterking Neder-Betuwe

Het waterschap Rivierenland wil in de gemeente Neder-Betuwe de dijk langs de Waal tussen de Prins Bernhardsluis en Wolferen over een lengte van ongeveer 20 kilometer versterken, zodat deze voldoet aan de veiligheidsnormen. Voordat de provincie over dit plan besluit, zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-07-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-08-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
25-10-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
21-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-11-2022 Ter inzage legging MER
12-01-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft veel informatie en de milieueffecten zijn over het algemeen goed be-schreven, zegt de Commissie. Wat echter nog ontbreekt is informatie over de stikstof die vrijkomt tijdens de werkzaamheden aan de dijk. Deze is nodig om te weten of be-schermde natuur schade leidt.
Verder is extra onderzoek nodig naar de effecten van het plan op vogels. In een ge-deelte van het gebied komen grasetende watervogels voor, zoals ganzen. De bereke-ning van het verlies aan beschikbare oppervlakte voor deze vogels is onjuist, zegt de Commissie. Daarnaast ontbreekt onderzoek naar de verstoring van niet-broedvogels door de werkzaamheden aan de dijk. Informatie hierover is nodig om te kunnen beoor-delen of maatregelen moeten worden genomen om negatieve effecten te voorkomen of te beperken.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te vullen met deze infor-matie en daarna pas een besluit te nemen over het plan.

Advies reikwijdte en detailniveau
Dijkversterking kan op verschillende manieren. In het rapport zullen de verschillende alternatieven voor de versterking van de gehele dijk met elkaar vergeleken worden. Vervolgens wordt een voorkeursalternatief gekozen dat in meer detail uitgewerkt wordt. De Commissie adviseert om in het rapport het keuzeproces en de rol van landschap, natuur en woon- en leefomgeving hierbij duidelijk uit te leggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Goutbeek
prof. dr. ir. Matthijs Kok
drs. Marinus Kooiman

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 12 jan 2023