3336. Uitbreiding BP Raffinaderij Rotterdam

BP Raffinaderij Rotterdam wil haar raffinaderij uitbreiden met een Hydrocrackerinstallatie. Dit is een installatie die bestaande tussenproducten kan omzetten naar hoogwaardigere laagzwavelige producten als diesel en kerosine. Deze tussenproducten worden nu nog afgevoerd en elders verwerkt. Ook wil de raffinaderij meer biodiesel gaan produceren. Voor de productie van deze laagzwavelige producten is ook een waterstoffabriek nodig. Voordat de provincie en de minister besluiten over de omgevingsvergunning en waterwetvergunning worden milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Aan de Commissie m.e.r is gevraagd om te adviseren over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-07-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-09-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Rotterdamse haven heeft de ambitie om haar uitstoot van broeikasgassen naar beneden te brengen. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport onder meer technische varianten te vergelijken die leiden tot energiebesparingen, verduurzaming van de energievoorziening en minder uitstoot van broeikasgassen. Bijvoorbeeld een variant waarbij in de raffinaderij benodigde waterstof geheel of gedeeltelijk wordt geproduceerd met duurzame in plaats van fossiele energiebronnen. Een ander voorbeeld is afvang en opslag van vrijkomende broeikasgassen (met name CO2).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ir. Hans Huizer
ing. Han van Niekerk
drs. Joost van der Pluijm

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 19 sep 2018